Plan Project PODX

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plan Project PODX by Mind Map: Plan Project PODX

1. Store shopify

1.1. bymerchantee.com

1.2. homesweetquilt.com

2. Untitled

3. delete Products:

4. Khi đẩy sản phẩm lên các store có lưu lại các sản phẩm đã đẩy gồm SKU, Tiêu đề để sử dụng cho việc sau này nếu cần tìm một sản phẩm nào đó bị dính vi phạm TM thì tìm theo tiêu đề ra danh sách SKU sản phẩm và sử dụng danh sách SKU này để xóa dùng ở chức năng xóa sản phẩm

5. Tất cả các đơn để tập trung hết về 1C, đội design+support sẽ quyết định đơn nào in ở 1C, đơn nào in ở Customcat (CC)

6. Spy sản phẩm từ các nguồn

6.1. Sửa lại lấy store etsy bị lỗi

7. Import-Products

7.1. dựa trên mã order-number: nhập mã tracking và tool tự động chọn store và đơn tương ứng đẩy tracking lên

7.1.1. google sheet: Order Wish, Order CC, tracking number, carrier (UPS, USPS...), US

7.2. Wish-API

7.2.1. Import file CSV: size 30M-100M

7.3. List all Products-imported

8. Thêm cột mã định danh Store (Wish1, Wish2, ...Wish100)

8.1. order on Wish

9. Gen-CSV (tạo file sản phẩm với các thuộc tính)

9.1. lấy các store về, lấy 1 sản phẩm

10. chức năng nâng cao là import file csv với các cột: order-number, tracking, đơn vị vận chuyển, quốc gia,

11. Untitled

11.1. https://merchant.wish.com/documentation/api/v2#how-to-get-all-orders

11.2. https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360034132014-Guide-for-Wish-API-Integrations-Private-App

12. Order Wish

12.1. Drawboard

12.1.1. Các thông tin của Order Wish

12.1.1.1. Tất cả các thuộc tính về thông tin ở Order chuẩn của Wish

12.1.1.1.1. File order import 1C

12.1.1.1.2. Untitled

12.1.2. addTracking

13. byprintful

13.1. Wish - API

13.1.1. file csv chứa list SKU

14. merchize-1C-

15. Customcat - CC

16. multi Etsy, shopify Store

17. multi Wish Store

17.1. Quản lý các store Wish theo tên từ Wish 1 đến n (100)

17.2. nuôi tại các mobile + sim