สรุปเรื่องเซลล์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปเรื่องเซลล์ by Mind Map: สรุปเรื่องเซลล์

1. องค์ประกอบของเซลล์

1.1. เยื่อหุ้มเซลล์

1.1.1. 1.การเลี้ยงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

1.1.1.1. การลำเลียงแบบไม่ใช้พลังงาน

1.1.1.1.1. การแพร่แบบธรรมดา

1.1.1.1.2. การแพร่แบบฟาซิลิเทต

1.1.1.2. การลำเลียงสารแบบใช้พลังงาน

1.1.1.2.1. เป็นการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ จากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณทีีมีความเข้มข้นสูง

1.2. สร้างพันธุกรรม

1.3. DNA

2. หน้าที่ของเซลล์

2.1. เยื่อหุ้มเซลล์

2.1.1. เป็นตำแหน่งที่มีการติดต่อระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก

2.1.2. ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าและออกจาดเซลล์ทำให้ปริมาณของสารต่างๆภายในเซลล์พอเหมาะ

2.2. นิวเคลียส

2.2.1. เป็นศูนย์ควบคุมต่างๆภายในเซลล์

2.3. ไซโทพลาส

3. การลำเลียงสารเข้า-ออกจากเซลล์

3.1. การลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์

3.1.1. พิโนไซโทซิส

3.1.2. ฟาโกไซซิส

3.1.3. การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับโดยมีโปรตีนตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์

4. การลำเลียงสารโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

4.1. การลำเลียงโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และไม่ใช่พลังงานจากเซลล์

4.1.1. การออสโมซิส (osmosis) คือการเคลื่อนที่ของสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำ(น้ำมาก)ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูง(น้ำน้อย)

4.1.2. การแพร่ (diffusion) คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลจะเกิดจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำเสมอ

4.2. การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยใช้พลังงานจากเซลล์