scheikunde 4 & 5 VWO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
scheikunde 4 & 5 VWO by Mind Map: scheikunde 4 & 5 VWO

1. grootheden

1.1. macro

1.2. micro

2. atomen

2.1. atoombouw

2.1.1. protonen

2.1.1.1. lading = +1

2.1.1.2. kernlading

2.1.1.3. atoomnummer

2.1.2. neutronen

2.1.2.1. lading = 0

2.1.3. elektronen

2.1.3.1. lading = -1

2.1.3.2. elektronegativiteit

2.1.3.3. valentie elektronen

2.1.3.4. elektronenconfiguratie

2.1.3.4.1. schillen

2.2. atoommassa

2.3. covalentie

3. atoommodel

3.1. Dalton

3.1.1. een atoom is een massief balletje

3.1.2. elk atoomsoort heeft zijn eigen afmeting

3.2. Rutherford

3.2.1. een atoomkern bestaat uit protonen en neutronen, omgeven door een negatieve elektronenwolk

3.3. Thomson

3.4. Bohr

3.4.1. elektronen bevinden zich in elektronenschillen

4. reacties

4.1. zuurbase reactie

4.1.1. sterk

4.1.2. zwak

4.2. synthese

4.3. additie reactie

4.3.1. radicaalmechanisme

4.3.1.1. 1. initiatie 2. propagatie 3. terminatie

4.3.2. ionair mechanisme

4.3.3. 1,2-additie

4.3.4. 1,4-additie

4.4. substitutie reactie

4.4.1. nucleofiel

4.4.2. elektrofiel

4.4.3. radicaalmechanisme

4.4.3.1. 1. initiatie 2. propagatie 3. terminatie

4.4.4. ionair mechanisme

4.5. redox reactie

4.5.1. reductor

4.5.2. oxidator

4.6. condensatie reactie

4.7. verestering reactie

4.7.1. zuur

4.7.2. alcohol

4.8. citroenzuurcyclus

4.9. botsende deeltjes

4.10. katabole reactie

4.11. anabole reactie

4.12. activeringsenergie / reactie energie

4.12.1. endotherme reactie

4.12.2. exotherme reactie

4.13. ontledingsreactie

4.13.1. elektrolyse

4.14. verbrandingsreactie

4.15. omkeerbare reactie

4.16. neerslag reactie

4.17. omzettingsreactie

4.17.1. fotosynthese

5. scheidingsmethode

5.1. destilleren

5.1.1. verschil in kookpunt

5.2. absorberen

5.2.1. verschil in binding aan een absorptiemiddel

5.3. bezinken

5.3.1. gebrek aan oplosbaarheid

5.3.2. verschil in dichtehdi

5.4. centrifugeren

5.4.1. verschil in dichtheid

5.5. filtreren

5.5.1. verschil in deeltjesgrote

5.5.2. suspensie

5.6. extraheren

5.6.1. het verschil in oplosbaarheid van vaste stoffen in een vloeistof

5.7. indampen

5.7.1. een oplossing van een vaste stof in een vloeistof, het oplosmiddel verdampt en de vaste stof blijft over

6. moleculen

6.1. zouten

6.1.1. een metaal met een niet-metaal

6.1.2. geleidt stroom alleen in water

6.1.3. ionen-binding

6.1.4. ionrooster

6.1.5. slecht oplosbaar zout

6.1.5.1. neerslagreactie

6.2. metalen

6.2.1. metaal met metaal

6.2.2. geleidt stroom

6.2.3. metaalrooster

6.2.4. vaak glinsterend

6.3. moleculaire stof

6.3.1. niet-metaal met een niet-metaal

6.3.2. geleidt geen stroom

7. stoffen

7.1. mengels

7.1.1. homogene mengsels

7.1.1.1. oplossing

7.1.2. hetrogene mengsels

7.1.2.1. suspensie

7.1.2.2. emulsie

7.2. zuivere stoffen

7.3. ontleedbare en niet ontleedbare stoffen

8. niet-metalen

8.1. vaak gasvormig bij kamertempratuur

8.2. niet-glanzend

8.3. komt vaak voor in combinatie met andere elementen; moleculen of zouten

9. zouten

9.1. elektrovalentie

9.1.1. ionlading

9.1.2. ionsoort

9.2. ionen

9.2.1. atoom of molecuul

9.2.2. elektronen in overschot of tekort

9.2.3. lading (positief / negatief)

9.3. metalen en niet-metalen

9.4. neerslagreactie

9.5. geleidt geen stroom in vaste fase

9.6. geleidt wel stroom in vloeibare fase

9.7. oplossen

9.7.1. geeft losse ionen

10. metalen

10.1. macro niveau

10.1.1. vervormbaar

10.1.1.1. metaalrooster veranderd niet

10.1.2. geleidt warmte goed

10.1.3. glanzend

10.1.4. geleidt stroom goed

10.1.5. vast bij kamertempratuur

10.1.6. hoog smelt en kookpunt

10.2. micro niveau

10.2.1. model van Bohr

10.2.2. metaalbindingen

10.2.3. metaalrooster

10.3. legering

11. fases

11.1. gas

11.2. vloeibaar

11.3. vast

12. periodiek systeem

12.1. 18 groepen

12.1.1. 1. Alkali metalen

12.1.2. 2. Aardalkali metalen

12.1.3. 7. Halogenen

12.1.4. 8. edelgasssen

12.1.4.1. edelgasconfiguratie

12.1.4.2. non-reactief

12.2. atoomnummer

12.2.1. protonen in de kern

12.3. massagetal

12.3.1. relatieve atoommassa

12.3.1.1. isotopen

12.4. elektronegativiteit

12.4.1. Wet van Coulomb

12.4.1.1. aantrekkingskracht

13. zuren en basen

13.1. basen

13.1.1. pOH

13.1.1.1. pOH = 14 - pH

13.1.2. H+ ion afstaan

13.1.3. sterke basen

13.1.3.1. reageren aflopend in water

13.1.3.1.1. splitst volledig in ionen

13.1.4. zwakke basen

13.1.4.1. evenwicht

13.1.4.1.1. splitst gedeeltelijk in ionen

13.1.4.2. pH>7

13.1.5. ionen als basen

13.1.5.1. zout wordt opgelost in water

13.1.5.1.1. de vrijgekomen ionen kunnen reageren als basen

13.1.5.2. g oplosbaar zout met sterk basisch ion

13.1.5.3. g oplosbaar zout met zwak basisch ion

13.1.5.4. slecht oplosbaar zout met basisch ion

13.1.5.4.1. geen reactievergelijking

13.1.6. OH- ion

13.2. zuren

13.2.1. pH

13.2.1.1. pH = -log[H3O+]

13.2.2. H+ ion afstaan

13.2.3. sterke zuren

13.2.3.1. pH<7

13.2.3.1.1. reageren aflopend in water

13.2.4. zwakke zuren

13.2.4.1. evenwicht

13.2.4.1.1. splitst gedeeltelijk in ionen

13.2.5. H3O+ ion

13.3. (geconjugeerd) zuur-basekoppel

13.4. evenwichtsvoorwaarde

13.5. zuur-base reactie

13.6. equivalentiepunt

13.7. amfolyt

13.8. zuur- en baseconstanten

13.9. pH indicatoren

13.9.1. lakmoes

13.9.2. universeel indicatorpapier

13.10. zuur-base titratie

13.10.1. molariteit berekenen zure of basische oplossing

14. spectroscopie

14.1. elektromagnetische straling

14.1.1. licht

14.1.1.1. lichtsnelheid van 3 * 10^8 m/s

14.1.2. fotonen

14.1.3. golflengte

14.2. spectrum

14.2.1. alle golflengte in een soort elektromagnetische straling

14.2.2. bijvoorbeeld regenboog bij zonlicht

14.3. absorberen

14.3.1. absorptiespectrum

14.3.1.1. straling die een stof absorbeert

14.3.2. spectrofotometer

14.4. uitzenden

14.4.1. emissiespectrum

14.4.1.1. straling die een stof uitzendt

14.5. grondtoestand

14.6. aangeslagen toestand

14.7. fotochemische reactie

15. spectrofotometrie

15.1. infrarood spectrofotometrie

15.1.1. absorptie van straling door moleculen in infraroodgebied

15.1.2. strekvibratie

15.1.3. buigvribratie

15.1.4. ir-spectrum

15.1.4.1. golfgetal

15.1.4.2. bepaling structuur van moleculen

15.1.4.3. kwalitatieve analyse

15.1.4.4. spectrofotometer

15.1.4.4.1. transmissie

16. colorimetrie

16.1. analyseren van stoffen met behulp van licht en uv-straling

16.2. kwantitatieve analyse

16.2.1. monster

16.2.2. blanco

16.3. extinctie

16.4. spectrofotometer

16.4.1. extinctie

16.5. ijkreeks

16.5.1. ijklijn

17. chromatografie

17.1. verdelingsevenwicht

17.1.1. mobiele fase

17.1.2. stationaire fase

17.2. chromatogram

17.2.1. kwalitatieve analyse

17.2.1.1. welke stoffen?

17.2.2. kwantitatieve analyse

17.2.2.1. concentratie?

17.3. papierchromatografie

17.4. dunnelaagchromatografie

17.5. kolomchromatografie

17.5.1. vloeistofchromatografie

17.5.2. gaschromatografie

17.5.3. retentietijd

18. massaspectrometrie

18.1. massaspectrometer

18.2. massaspectrum

18.2.1. kwalitatieve analyse

18.2.1.1. structuur van moleculen

18.2.2. kwantitatieve analyse

18.2.2.1. verhouding tussen de hoeveelheden van verschillende deeltjes

18.3. radicaal

18.3.1. ongepaard ion

19. redoxreactie

19.1. reductor

19.2. oxidator

19.3. redoxkoppel

19.3.1. elektronen overdracht

19.4. elektronen uitwisseling

19.5. haflreacties

19.5.1. reductie (elektronen rechts van de pijl)

19.5.2. oxidatie (elektronen links van de pijl)

19.6. aflopend

19.6.1. ΔV>0,3V

19.7. evenwicht

19.7.1. -0,3V<ΔV<0,3V

19.8. geen reactie

19.8.1. ΔV<-0,3V

20. Lewisstructuur

20.1. octetregel

20.1.1. edelgasconfiguratie

20.2. elektronen uitwisseling

20.3. valentie-elektronen

20.4. niet-bindend elektronenpaar

20.5. vrij elektronenpaar

20.6. uitgebreide octetregel

20.6.1. aantal omringende elektronen meer dan 8

20.7. formele lading

20.8. omringingsgetal

20.8.1. VSEPR-methode

20.9. partiële lading

20.9.1. dipolen

20.9.1.1. duidelijke positieve en negatieve kant en partiële lading

20.10. mesomerie

20.10.1. hoe meer mesomere grensstructuren hoe stabieler

20.10.2. cis-trans-ismomerie

20.10.3. spiegelbeeldisomerie

21. kunstoffen

21.1. monomeren

21.2. polymeren

21.2.1. additiepolymerisatie

21.2.2. condensatiepolymerisatie

21.2.2.1. condensatiepolymeren

21.2.3. polyester

21.2.4. copolymeer

21.2.5. polyamiden

21.3. thermoplasten

21.3.1. bestaat uit losse ketens

21.3.2. flexibel

21.3.2.1. hangt af van;

21.3.2.1.1. grootte van de zijketens van polymeermolecuul

21.3.2.1.2. polymerisatiegraad

21.3.2.1.3. aanwezigheid van weekmakers

21.4. thermoharders

21.4.1. crosslinks

21.4.1.1. netwerkpolymeer

21.4.2. blijven hard bij verwarmen

21.4.3. niet felxibel

22. chemie van het leven

22.1. koolhydraten

22.1.1. energiebron

22.1.2. sachariden / suikers

22.1.2.1. monosachariden

22.1.2.1.1. glucose

22.1.2.1.2. fructose

22.1.2.2. disachariden

22.1.2.2.1. hydrolyse

22.1.2.3. polysachariden

22.1.2.3.1. polymeren van monosacharidemoleculen

22.1.2.3.2. biopolymeren

22.1.3. CnH2mOm

22.2. vetten

22.2.1. esters van glycerol en vetzuren

22.2.1.1. triglyceriden

22.2.1.1.1. lange onvertakte ketens met even aantal C-atomen

22.2.1.1.2. dubbele binding (cis-trans)

22.2.1.1.3. hydrolyse zorgt voor omzetting in glycerol en vrije vetzuren

22.2.1.2. essentiële vetzuren

22.2.1.2.1. omega 3-vetzuren

22.2.1.2.2. omega-6-vetzuren

22.2.2. reservebrandstof

22.3. eiwitten

22.3.1. hydrolyse

22.3.1.1. aminozuren

22.3.1.1.1. peptidebinding -> dipeptide -> tetrapeptiden -> polypeptiden

22.3.1.1.2. essentiële aminozuren

22.3.2. denatueren

22.3.2.1. tertiaire en secundaire structuur verbroken

22.3.3. enzymen

22.3.3.1. biokatalysatoren

22.3.4. hormoon

22.3.5. bouwstof

22.4. DNA

22.4.1. chromosoom

22.4.2. twee nucleotideketens

22.4.2.1. dubbele helix van DNA

22.4.2.2. H-bruggen

22.5. RNA

23. mol

23.1. molaire massa

23.2. aantal deeltjes

23.3. eenheid

23.4. uitgedrukt in u

23.5. getal van Avogadro

24. systematische naagevingen

24.1. karakteristieke groepen

24.1.1. carbonzuren

24.1.1.1. -COOH groep

24.1.1.2. achtervoegsel -zuur

24.1.1.3. voorvoegsel carboxy-

24.1.2. esters

24.1.2.1. -C-O-C- groep

24.1.2.2. achtervoegsel -oaat

24.1.2.3. voorvoegsel alkoxycarbonyl-

24.1.3. aldehyden

24.1.3.1. -CHO

24.1.3.2. achtervoegsel -al

24.1.3.3. voorvoegsel oxo-

24.1.4. ketonen

24.1.4.1. -C=O

24.1.4.2. achtervoegsel -on

24.1.4.3. voorvoegsel oxo-

24.1.5. alcoholen

24.1.5.1. -OH

24.1.5.2. achtervoegsel -ol

24.1.5.3. voorvoegsel hydroxy-

24.1.6. fenolen

24.1.6.1. -OH

24.1.6.2. achtervoegsel -ol

24.1.6.3. voorvoegsel hydroxy-

24.1.7. aminen

24.1.7.1. -NH2

24.1.7.2. achtervoegsel -amine

24.1.7.3. voorvoegsel amino-

24.1.8. ethers

24.1.8.1. -O-

24.1.8.2. voorvoegsel alkoxy

24.1.9. halogenen

24.1.9.1. -F-,-Cl-,-Br-,-I-

24.1.9.2. bijvoorbeeld zijgroep -Cl dan chloor-

24.2. numerieke voorvoegsels

24.2.1. 1 = mono

24.2.2. 2 = di

24.2.3. 3 = tri

24.2.4. 4 = tetra

24.2.5. 5 = penta

24.2.6. 6 = hexa

24.3. stamnaam

24.3.1. 1 C-atoom = meth

24.3.2. 2 C-atomen = eth

24.3.3. 3 C-atomen = prop

24.3.4. 4 C-atomen = but

24.3.5. 5 C-atomen = pent

24.3.6. 6 C-atomen = hex