Khuyến nghị

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Khuyến nghị by Mind Map: Khuyến nghị

1. Khuyến nghị

1.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế chính trị định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh

1.2. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lí cạnh tranh, chống độc quyền doanh nghiệp

1.3. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, tạo sự đồng thuận cao của các tổ chức xã hội và người dân chống độc quyền, tăng cường tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp người tiêu dùng

1.4. Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước theo hướng giảm bớt tính độc quyền

2. Nhận xét đánh giá và kết luận

2.1. Độc quyền đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho người tiêu dùng tuy nhiên phát triển kinh tế mà biểu hiện mạnh mẽ nhất là độc quyền nhà nước

2.2. Độc quyền nhà nước dễ trở thành công cụ nhằm phục vụ cho việc thao túng thị trường. Gây nên thiếu tính cạnh tranh giữa các công ty nhà nước và công ty tư nhân

2.3. Bởi không có tính cạnh tranh nên giá cả phụ thuộc vào các công ty độc quyền, giá cả leo thang khiên người chịu thiệt hại nhiều nhất là người dân bên cạnh đó độc quyền thị trường ở Việt Nam còn khiến cho các công ti quy mô nhỏ dễ bị chèn ép

3. Bài học rút ra đối với sinh viên

3.1. Nâng cao nhận thức bản thân về độc quyền trong nền kinh tế thị trường, tiếp thu những quan điểm mới trước sự thay đổi của nền kinh tế trong nước và quốc tế

3.2. Luôn học hỏi, sáng tạo ra cái mới để xóa bỏ tính độc quyền nâng cao sự cạnh tranh trong thị trường

3.3. Giúp sinh viên xác định rõ ảnh hưởng của độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện nay

3.4. Là cơ sở cho sinh viên trong việc nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn đề đưa ra suy nghĩ, ý tưởng phù hợp trong qua trình hội nhập toàn cầu hóa