ระบบสุขภาพชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสุขภาพชุมชน by Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน

1. สถานภาพอนามัยของชุมชน

1.1. วัยแรกเกิด-15ปี

1.1.1. ปัญหา

1.1.1.1. ฟันผุ

1.1.1.2. ภาวะขาดไอโอดีน

1.1.2. ปัจจัยเสี่ยง

1.1.2.1. อุบัติเหตุทางถนน

1.1.2.2. การขาดสารอาหาร

1.2. วัย15-59ปี

1.2.1. ปัญหา

1.2.1.1. ความเครียด

1.2.1.2. การดื่มแอลกอฮอล์

1.2.1.3. การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม

1.2.2. ปัจจัยเสี่ยง

1.2.2.1. อยู่ใกล้อุตสาหกรรมสัตว์

1.3. วัย60ปีขึ้นไป

1.3.1. ปัญหา

1.3.1.1. มีโรคประจำตัวตัว

1.3.1.2. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

1.3.2. ปัจจัยเสี่ยง

1.3.2.1. สภาพแวดล้อมในชุมชน

1.3.2.2. ภาวะการเจ็บป่วยจากการตาย

1.3.2.3. ภาวะการเกิดอุบัติเหตุ

1.3.2.4. อายุที่เพิ่มมากขึ้น

2. ระบบบริการสุขภาพ

2.1. บริการขั้นพื้นฐาน

2.1.1. การคัดกรองโรค

2.1.1.1. โรคเบาหวาน

2.1.1.2. โรคความดันโลหิตสูง

2.1.2. การรักษาโรคเบื้องต้น+ป้องกัน

2.1.2.1. การปฐมพยาบาล

2.1.2.2. การให้วัคซีน

2.2. สามารถเข้าถึงบริการได้

2.2.1. การเข้าถึงเชิงภูมศาสตร์

2.2.2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

2.3. ด้านสุขภาพ

2.3.1. โครงการด้านสุขภาพ

2.3.2. ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์

2.4. ความต่อเนื่องในการให้บริการ

2.4.1. การติดตามการรักษา

2.4.2. ระบบการส่งต่อผู้ป่วย

2.5. ความพึงพอใจ

2.5.1. ความพึงพอใจในการรับบริการ

2.6. กำลังคน

2.6.1. บุคลากรเพียงพอ

3. ลักษณะทางชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม

3.1. ประชากร

3.1.1. ขนาด -มีจำนวนประชากร 120 คน

3.1.2. โครงสร้างของประชากร -การกระจายตามเพศ -สัดส่วนจำแนกตามช่วงอายุ -เชื้อชาติ -ศาสนา

3.2. เศรษฐกิจ

3.2.1. -เงินออม -การมีที่ดินทำกิน -การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง -อาชีพอื่นๆ -รายได้