ความหมายโครงงานวิทยาศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความหมายโครงงานวิทยาศาสตร์ by Mind Map: ความหมายโครงงานวิทยาศาสตร์

1. งานวิทยาศาสตร์นั่นเองแต่เป็นลักษณะของงานวิจัยขั้น พื้นฐาน มีการฝึกปฏิบัติการอย่างง่ายๆ เพื่อ ใหผ้เรียนได้รู้จักการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่น เองโดยจัดใหม่การศึกษาค้นคว้า ทดลอง เพื่อ ตรวจสอบสมมติฐานใดสมมติานหน่ึงที่กา หนดไว้โดยอาศยัวธิีการทางวทิยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์

2. โครงงานวิทยาศาสตร์คือ การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้คำ แนะนำหรือ ข้อเสนอแนะของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมนี้อาจทำเป็นรายบุคคลหรือทำ เป็นกลุ่ม และจะทำ ในเวลาเรียนหรือนอกเวลา เรียนก็ได้โดยไม่จำกัดสถานที่

3. หลักการของโครงงานวิทยาศาสตร์

4. จุดมุ่งหมายของโครงงาน

5. 1. เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้และประสบการณ์เลือกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามที่ตนสนใจ

6. 2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง

7. 3 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

8. 4 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทางวทิยาศาสตร์และเห็นคุณค่าของการใชก้ระบวนการวทิยาศาสตร์ในการแกป้ัญหา

9. 5 เพื่อให้นักเรียนมองเห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีต่ละทอ้งถิ่น

10. 1. เป็นกิจกรรมที่มีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11. 2. เน้นการแสวงหาความรู้โดยผู้เรียนจะเป็นผู้ริเริ่ม วางแผน และดำเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น ผู้ชี้แนะแนวทางและให้คำ ปรึกษา

12. 3. เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยเริ่มจากการกำหนดปัญหาและหัวข้อที่ตน สนใจศึกษาดำเนินการรวบรวมข้อมูลทำการทดลอง และสรุปผลการศึกษาค้นคว้า

13. 4. เน้นการคิดเป็นทำ เป็น และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง