ความสำคัญ และคุณค่าของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสำคัญ และคุณค่าของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ by Mind Map: ความสำคัญ และคุณค่าของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

1. การให้นักเรียนทา โครงงานวิทยาศาสตร์จะช่วยส่งเสริมให้จุดมุ่งหมายของ หลักสูตรสัมฤทธิ์ผลโดยสมบูรณ์ ยิ่งขึ้นเพราะในการทา โครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนมีโอกาสที่จะศึกษาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ออกแบบการ ทดลองและลงมือทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตลอดจนเป็นผู้สรุปผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจะได้รับ ประสบการณ์ตรงทุกขั้นตอนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และช่วยพัฒนาคุณลักษณะอื่นๆแก่นักเรียน เช่น การ เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีวินยั ละเอียดรอบคอบ รับผดิชอบ รู้จักแบ่งเวลาและการกระทา กิจกรรม อื่นๆ ร่วมกับผู้อื่นได้

2. คุณค่าด้านอื่นๆ

3. 1.การสร้างความสำนึกและรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง

4. 2.ได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ลึกซึ้งไปกว่า การเรียนในหลักสูตรปกติ

5. 3.ได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

6. 4. ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง

7. 5. ได้ใช้เวลาว่า งให้เป็นประโยชน์

8. 6. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครูกับนักเรียนและระหว่างนักเรียนด้วยกัน

9. 7. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนได้ดีขึ้น

10. 8.เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่ตนเองและสถานศึกษา

11. ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

12. 1. โครงงานประเภทสำรวจ

13. 2. โครงงานประเภทการทดลอง

14. 3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือประดิษฐ์

15. 4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย