ระบบสุขภาพชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสุขภาพชุมชน by Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน

1. สถานบริการสุขภาพ

1.1. ระดับปฐมภูมิ

1.1.1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป้น

1.2. ระดับทุติยภูมิ

1.2.1. รพร.สายบุรี

1.3. ระดับตติยภูมิ

1.3.1. โรงพยาบาลปัตตานี

2. สถานบริการสุขภาพอื่นๆ

2.1. คลินิกในตัวอำเภอสายบุรี

2.2. คลินิกในตัวเมืองปัตตานี

3. การออกกำลังในชุมชน

3.1. ปั่นจักรยาน

3.2. เล่นเซปักตะกร้อ

3.3. เล่นฟุตบอล

4. การดูแลตัวเองด้วยสมุนไพร

4.1. แก้ท้องเสีย

4.1.1. รากต้นยางพารา

4.1.2. ใบกระท่อม

4.1.3. ยอดฝรั่ง

4.2. แก้ปวดฟัน

4.3. ลดไข้

4.3.1. ใบมะกรูดใส่ในน้ำเช็ดตัว

4.4. แผลถลอก

4.4.1. ต้นบอลา

4.5. ห้ามเลือด

4.5.1. ใบสาปเสือ

4.5.2. ยาเส้น

5. หมอบ้าน

5.1. แก้เคล็ดขัดยอก

5.2. ช็อคจากไข้สูง

5.3. อัมพฤกษ์/อัมพาต