Tổ chức dạy học về chủ đề " Sống thử "

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tổ chức dạy học về chủ đề " Sống thử " by Mind Map: Tổ chức dạy học về chủ đề " Sống thử "

1. Mục đích, nhiệm vụ dạy học

1.1. Giúp người học hiểu rõ hơn về vấn đề "Sống thử"

1.2. Giáo dục giới trẻ về những khía cạnh của sống thử

2. Nội dung dạy học

2.1. 1. Tình trạng sống thử của giới trẻ hiện nay

2.2. 2 Nguyên nhân .

2.3. 3. Hậu quả

2.4. 4. Giải pháp

2.5. 5. Kết luận

3. Phương pháp dạy học

3.1. Dạy học trực tuyến về sống thử

3.2. Sử dụng phương pháp thuyết trình bằng lời nói để truyền đạt nội dung trước lớp.

4. Phương tiện dạy học

4.1. Máy tính

4.2. Điện thoại

4.3. Các app trực tuyến như: zoom, gg meet, ..