Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WAKAF by Mind Map: WAKAF

1. Tuntutan Hukum

1.1. 1. Galakan kepada umat islam supaya mewakafkan harta untuk kepentingan umat

1.2. 2. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijadual,tidak boleh diberi kepada orang lain (dihebahkan) dan tidak boleh diwarisi

1.3. 3. Hasil daripada harta wakaf boleh dimanfaatkan untuk orang ramai sebagai satu amal jariah.

1.4. 4. Orang yang menguruskan harta wakaf boleh mengambil sebahagian hasil dengan cara berpatutan

2. Kaedah Instinbat Hukum

2.1. Berdasarkan Lafaz "إن شئت جست"

2.2. Bermaksud Rasulullah menggalakkan Umar untuk mewakafkan tanahnya

2.3. Galakan berwakaf bukan ditujuknn kepada Umar sahaja tetapi bersifat umum

2.4. Oleh itu,Hukum berwakaf adalah sunat

3. Konsep Wakaf

3.1. Bahasa

3.1.1. Diambil daripada perkataan "جبس" yang bermaksud menahan sesuatu

3.2. Istilah

3.2.1. Menahan harta yang kekal bentuknya (zatnya) yang boleh diambil manfaatnya untuk kebaikan.

4. Rukun Wakaf

4.1. 1. واقف

4.2. 2. موقوف عليه

4.3. 3. موقوف

4.4. 4. صيغة

5. Syarat Harta Wakaf

5.1. - Harta yang diwakafkan merupajan harta yang halal

5.2. - Harta yang diwakafkan merupakan harta kekal manfaatnya

5.3. - Harta tersebut merupakan milik wakaf yang sah, boleh dipindah milik dan boleh dimanfaatkan

5.4. - Harta yang ditentukan dan jelas kewujudannya seperti sebuah rumah ditaman perumahan.

6. Perbezaan antara Wakaf dengan Wasiat

6.1. Wakaf

6.1.1. - Untuk waris dan bukan ahli waris

6.1.2. -Mestilah meliputi aset dan manfaat harta

6.1.3. - Berkuatkuasa semasa hidup

6.1.4. - Tiada had

6.2. Wasiat

6.2.1. - Untuk selain ahli waris

6.2.2. - Boleh mewasiatkan manfaat harta sahaja

6.2.3. - Berkuatkuasa selepas kematian

6.2.4. - Tidak melebihi 1/3 daripada jumlah harta

7. Jenis Wakaf

7.1. Wakaf Awam

7.1.1. • Harta yang diwakafkan untuk kebajikan awam seperti mewakafkan tanah yang tidak ditentukan untuk sesuatu tujuan

7.2. Wakaf Khas

7.2.1. • Harta yang diwakafkan untuk kebajikan seperti untuk pembinaan masjid

8. Jenis Harta Wakaf

8.1. Harta yang tidak Alih

8.1.1. Harta yang kekal

8.1.1.1. Cth : Tanah dan binaan seperti rumah

8.2. Harta Alih

8.2.1. Harta yang boleh dipindah alih

8.2.1.1. Cth : Wang tunai / Kenderaan / Al-quran

9. Kepentingan Wakaf

9.1. • Aktiviti pembangunan ynng dijalankan keatas wakaf boleh membuka peluang pekerjaan

9.2. • Hasil pendapatan harta wakaf boleh mengurangkan kadar kemiskinan umat Islam

9.3. • Pengurusan harta wakaf yang betul dapat meningkat dan pemilikan harta umat islam kerana harata wakaf tidak boleh dipindah milik

10. Kelebihan wakaf kepada individu

10.1. • Mendapat pahala lebih besar berbanding sedekah biasa kerana pahala yang berterusan walaupun telah meninggal dunia

10.2. • Pemberian harta wakaf membuktikan seseorang gyakin terhadap ganjaran yang dijanjikan Allah

11. Hikmah Wakaf

11.1. Mendekatkan diri kepada Allah kerana membelanjakan harta di jalan Allah

11.2. Merapatkan jurang perbezaan antara kaya dengan miskin kerana membantu yang miskin dengan ikhlas

11.3. Menanamkan sifat pemurah kerana suka berinfak semata-mata kerana Allah