پژوهش علوم مشاهده پذیر

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
پژوهش علوم مشاهده پذیر by Mind Map: پژوهش علوم مشاهده پذیر

1. اصول و مبانی

1.1. تعاریف

1.1.1. تعریف علم مشاهده پذیر

1.1.2. تعریف علم تجربی

1.1.3. تعریف علم استقرایی

1.1.4. اعتبار و اصالت علم استقرایی / علم تجربی

1.1.5. نسبت کلی علم استقرایی با علوم دیگر (استنتاجی –فلسفه و ...)

1.2. شناخت علم تجربی

1.2.1. شناخت شاخه های علم تجربی

1.2.2. نسبت شاخه های علم تجربی با یکدیگر

1.2.3. نسبت شاخه های علم تجربی با علوم مشاهده پذیر دیگر (روانشناسی و ...)

1.2.4. نسبت شاخه های علم تجربی با علوم غیر مشاهده پذیر (فلسفه و ...)

1.2.5. نسبت شاخه های علم تجربی با ادراکات بشر

1.3. عوامل موثر در پیشرفت علم تجربی (فرد -محیط )

1.3.1. مهارت های لازم برای موفقیت در علوم تجربی

1.3.1.1. نسبت " پرسشگری " ، "مشاهده فعال " و "پیگیری و صبر " با علوم تجربی

1.3.2. شاخص های آسیب زا بر استدلال استقرایی (فرد – محیط )

1.3.3. •نسبت میزان مشاهده گری و تفکر ورزی در پیشبرد علوم تجربی

1.3.4. عرصه های موفقیت علوم تجربی

1.3.5. عرصه های شکست علوم تجربی

1.4. ابزارهای مورد نیاز در علم تجربی /علم مشاهده پذیر

2. روش ها و راهبردها

2.1. روش های آموزشی

2.1.1. روش های آموزشی علوم تجربی

2.1.1.1. عمومی

2.1.1.2. با تفکیک شاخه ها

2.1.2. عوامل موثر در آموزش علوم تجربی

2.1.2.1. فرد

2.1.2.2. محیط

2.1.3. بررسی نقش عوامل موثر در آموزش علوم تجربی با تعیین اولویت ها

2.1.4. شاخص های آموزشی مختص سن نوجوان

2.2. عرصه اجرا

2.2.1. بانک مجتوا

2.2.1.1. محتوای آموزشی

2.2.1.1.1. مواد و منابع

2.2.1.1.2. شیوه های ارزشیابی

2.2.1.2. طرح درس

2.2.1.3. شیوه نامه های اجرایی

2.2.1.3.1. زمان یندی

2.2.1.3.2. مکان

2.2.2. تدوین سیر محتوایی

2.2.2.1. سیر محتوایی متوسطه یک

2.2.2.2. سیر محتوایی هر پایه