производства

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
производства by Mind Map: производства

1. 1) сала тандау

2. 2) конкуренттерди зерттеу

3. 3) онимди сату нарыгын табу

4. 4) зандылыктарымен танысу

5. 7) шикизат колемин есептеу

6. 5) керекти материалдык база жасактау

7. 6) поставщик сырья

8. 8) здание табу, жер немесе

9. 9) разработка бренда

10. 10) бизнес план

11. 11) Ип Тоо ашу

12. 12) здани немесе жердин документи / аренда

13. 13) оборудованиени сатып алу

14. 14) лицензия / сертификат

15. 15) жумысшы алу окыту

16. 16) ондиристи иске косу

17. 17) маркетинг

18. 18) мекемеге анализ жасау

19. 19) ары карай даму жолдары