MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ by Mind Map: MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

1. Materials petris

1.1. Propietats

1.1.1. Duresa

1.1.2. Resistència

1.1.3. Durabilitat

1.1.4. Valor estètic

1.2. Classificació

1.2.1. Segons conceptes genètics

1.2.1.1. Ígnies

1.2.1.2. Metamòrfiques

1.2.1.3. Sedimentaries

1.2.2. Segons mineralogia

1.2.2.1. Silicats

1.2.2.2. Carbonatades

1.2.3. Segons textura

1.2.3.1. Detrítiques

1.2.3.2. Cristal·lines

1.3. Degradació

1.3.1. Alteració

1.3.1.1. Curts temps

1.3.1.2. Disgregació mecànica

1.3.1.3. Descomposició química

1.3.1.4. Factors i agents d'alteració

1.3.1.4.1. Factors intrínsecs del material

1.3.1.4.2. Factors externs

1.3.2. Meteorització

1.3.2.1. Llargs temps

1.3.2.2. Pèrdua de compacitat i coherència

2. Degradació del formigó armat

2.1. Atac per aigües toves

2.1.1. La lixiviació depèn de

2.1.1.1. La duresa de l'aigua

2.1.1.2. La velocitat del flux d'aigua

2.1.1.3. La quantitat d'aigua filtrada a traves del formigó

2.1.1.4. Addicions de putzolanes o escòries d'alts forns

2.1.1.5. La densitat del formigó

2.1.1.6. Qualitat i condició de la superficie

2.1.1.7. Presencia de clorur de sodi

2.2. Atac per sulfats

2.2.1. Un lleu atac provoca una aparença blanca

2.2.2. Un atac sever produeix expansions en el formigó que provoca delaminació

2.3. Atac per àcids

2.3.1. Conversió dels compostos de calci en les corresponents sals càlciques de l'àcid

2.3.2. La velocitat de reacció depèn de la solubilitat de la sal de calci resultant

2.4. Atac per aigua de mar

2.4.1. L'atac es principalment produït per MgSo4

2.4.2. Es produeix la pèrdua de constituents com l'hidròxid de calci i el sulfat de calci que son mes solubles a aigua de mar. Es lixivien fora del formigó

2.5. Atac biològic

2.6. Reacció àlcali-agregat

2.6.1. Reaccionen els agregats (hidròxids de sodi i de potassi)

2.6.2. El producte de reacció es un gel ric en silicat de sodi o potassi

2.6.3. Aquest gel es capaç d'expandir-se per absorció d'aigua

2.6.4. S'augmenta la pressió i es formen fissures

2.7. Reacció àlcali-carbonat

2.7.1. Els agregats de calcàries dolomítiques, per la reacció d'aquest agregat amb àlcali poden patir la pèrdua de força d'unió i microfissures.

2.8. Atac per congelament

2.8.1. El congelament de l'aigua als porus del formigó produeix un augment de la pressió hidràulica i pot produir fissures.

2.9. Corrosió d'armadures d'acer

2.9.1. Corrosió generalitzada

2.9.1.1. Una disminució del pH trenca la passivitat generada

2.9.2. Corrosió localitzada

2.9.2.1. La presència d'ions de clorur depasiven localment l'acer

2.9.2.2. Presència de tensions provoquen el fenomen de corrosió sota tensions

2.10. Erosió mecànica i fissuració