Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Data science by Mind Map: Data science

1. ความหมาย

1.1. คำว่า วิทยาการข้อมูล มาจากคำในภาษาอังกฤษ คำว่า Data Science

2. การใช้ประโยชน์

2.1. ไอศกรีมรสใหม่จากข้อมูลสังคมออนไลน์ คือ การนำเอาความคิดของ ผู้ใช้งานสังคมออนไลน์ อย่างเช่น ทวิตเตอร์ มาใช้ในการนำเสนอ ไอศกรีมรสใหม่ของบริษัท Ben & jerry’s ทำให้มียอดขายมากกว่าปกติ

2.2. Google Map คือการตรวจจับสภาพการจราจรบนท้องถนนที่จะแสดงแถบสีเขียว เหลือง หรือแดง บนถนนในแผนที่เพื่อบ่งบอกสภาพการจราจร และการแนะนำเส้นทาง ที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากต้นทางไปยังปรายทางน้อยที่สุด

3. ระดับการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา

3.1.1. คือ การอธิบายหรือพรรณนาข้อมูลโดยปกติ แล้วจะวิเคราะห์โดยการแจกแจงแต่ละ ตัวแปร (Variable) เครื่องมือที่ช่วยในการอธิบายข้อมูลนี้ ส่วนใหญ่เป็นการคำนวณค่าสถิติเชิงพรรณนา

3.2. การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย

3.2.1. คือ การวินิจฉัยความเป็นเหตุเป็นผล หรือความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร มีการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) หรือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Association Analysis) มาใช้เพื่อหาเหตุผล ของสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อมูล

3.3. การวิเคราะห์เชิงวางเงื่อนไข

3.3.1. คือการวิเคราะห์เชิงวางเงื่อนไข ซึ่งเป้นการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับช่วยในการวางแผนหรือการตัดสินใจ โดยคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

3.4. การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์

3.4.1. การวิเคราะห์ข้อมูลในลำดับขั้นนี้มุ่งเน้นการทำนาย หรือ พยากรณ์ค่าของตัวแปรที่ไม่ทราบค่า หรือค่าข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ

4. สาขาวิชา

4.1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

4.2. ความรู้เฉพาะด้านของสาขาที่เกี่ยวข้อง (Domain Expertise) เข้าไว้ด้วยกัน

4.3. คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ (Mathematics and Statistics)