ระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสารสนเทศ by Mind Map: ระบบสารสนเทศ

1. องค์ประกอบ

1.1. Hardware

1.2. Software

1.3. ข้อมูล

1.4. บุคลากร

1.5. ขั้นตอนปฎิบัติงาน

2. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2.1. หน่วยรับข้อมูล

2.1.1. หน่วยประมวลผล

2.1.1.1. หน่วยแสดงผล

3. วิทยาการข้อมูลคือการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีแบบแผน

3.1. ตัวอย่างการใช้ google map

3.2. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3.2.1. คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์

3.2.2. วิทยาการคอมพิวเตอร์

3.2.3. ความรู้เฉพาะด้านของสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.3. ระดับของการวิเคราะห์

3.3.1. เชิงพรรณา

3.3.2. เชิงพยากรณ์

3.3.3. วินิจฉัย

3.3.4. เชิงวางเงื่อนไข