Get Started. It's Free
or sign up with your email address
eBox by Mind Map: eBox

1. Kết quả cần đạt

1.1. Xây dựng dự án eBox VNE

1.2. Team dự án:

1.2.1. Product: Hưng Trịnh

1.2.2. Leader: QuangKH

1.2.2.1. Dev: BachLD2, CuongHH6

1.2.2.1.1. HTML: team tech news support

1.2.2.1.2. QC: ThuVTH9

1.2.3. Support: NgocNV, VietLX, BinhVH

2. Features

2.1. FE

2.1.1. Trang chủ

2.1.1.1. HTML tĩnh

2.1.2. Chi tiết video

2.1.2.1. Xem video theo mã code và user login

2.1.3. User profile

2.1.3.1. Chưa làm rõ tính năng này

2.1.3.2. Cần có danh sách mã code và đơn hàng đã mua

2.2. BE

2.2.1. Quản lý Thành viên quản trị

2.2.1.1. Thêm, sửa, xóa

2.2.1.2. Danh sách quản trị

2.2.1.3. Search

2.2.2. Quản lý Nhóm quản trị

2.2.2.1. Thêm, sửa, xóa

2.2.2.2. Danh sách

2.2.3. Quản lý Danh sách đơn hàng

2.2.3.1. Thành công

2.2.3.2. Hủy

2.2.3.3. Danh sách đơn hàng

2.2.3.3.1. Chi tiết

2.2.3.4. Search

2.2.3.5. Filter

2.2.4. Quản lý Danh sách mã code

2.2.4.1. Danh sách mã code

2.2.4.2. Search

2.2.4.3. Filter

2.2.4.4. Trạng thái

2.2.4.4.1. Đã kích hoạt

2.2.4.4.2. Chưa kích hoạt

2.2.4.4.3. Hủy

2.2.5. Quản lý khách hàng (user)

2.2.5.1. Sửa, Chi tiết

2.2.5.2. Danh sách

2.2.5.3. Filter

2.2.5.4. Search

2.2.5.5. Trạng thái

2.2.5.5.1. Hoạt động

2.2.5.5.2. Khóa

3. Kỹ thuật

3.1. FE

3.1.1. Trang chủ (tĩnh)

3.1.2. Trang chi tiết video streaming

3.1.2.1. Live Chat

3.1.2.2. Giới hạn xem trên 1 thiết bị duy nhất với mỗi người dùng

3.1.3. Flow thanh toán (Payment)

3.1.3.1. Gửi mã code để user tham gia xem video khi thanh toán thành công

3.1.4. Log-in system

3.1.5. Liên kết MyVNE

3.2. BE

3.2.1. Quản lý Thành viên quản trị

3.2.2. Quản lý Nhóm quản trị

3.2.3. Quản lý Danh sách đơn hàng

3.2.4. Quản lý Danh sách mã code

3.2.5. Quản lý khách hàng (user)

3.2.6. Log action

3.3. Công nghệ

3.3.1. FE

3.3.1.1. Zend PHP

3.3.1.2. MongoDB

3.3.1.3. APC Cache

3.3.1.4. Memcache

3.3.1.5. RabbitMQ

3.3.1.6. Code theo mô hình Microsevices

3.3.2. BE

3.3.2.1. Zend PHP

3.3.2.2. MongoDB

3.3.2.3. RabbitMQ

3.4. Milestone

3.4.1. 10/6 Phase 1

3.4.1.1. FE: Hoàn thiện các trang tĩnh, Luồng thanh toán, Xem video theo mã code, Login MyVNE

3.4.1.2. BE: Quản lý quản trị viên, Danh sách đơn hàng, Mã code, Khách hàng, Logs

3.5. Dũ liệu đầu vào

3.5.1. HTML tĩnh, Tự tạo ra 1 video stream để gắn vào