Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CBCNTT by Mind Map: CBCNTT

1. . ICT

1.1. giới thiệu ICT

1.2. internet

2. . Word

2.1. giới thiệu Word

2.2. định dạng soạn thảo văn bản

2.3. chèn định dạng đối tượng

3. . PPT

3.1. giới thiệu PPT

3.2. tạo file PPT

4. . Excel

4.1. Giới thiệu Excel

4.2. nhận và định dạng bảng tính

4.3. sử dụng hàm trong Excel

4.3.1. hàm tính toán

4.3.2. hàm xử lí sâu

4.3.3. hàm tìm kiếm