Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NĂNG LỰC by Mind Map: NĂNG LỰC

1. Khái niệm

1.1. Là thuộc tính tâm lí của cá nhân

1.2. Là sức mạnh tiềm tàng của con người

1.3. Là kỹ năng, kiến thức, thái độ, hành vi của con người

1.4. Từ tư chất tự nhiên và do luyện tập, học hỏi mà có được.

2. Phân loại

2.1. Năng lực chung

2.1.1. Năng lực chuyên môn

2.1.2. Năng lực phương pháp

2.1.3. Năng lực xã hội

2.1.4. Năng lực cá thể

2.2. Năng lực chuyên biệt

2.2.1. HT và PT dựa trên cơ sở NLC

3. Cấu trúc

3.1. Tri thức

3.2. Kỹ năng

3.2.1. Yếu tố cốt lõi

3.3. Các điều kiện tâm lí cho việc thực hiện HĐ