CANSLIM LITE

Tets Mindmap Zuan Mark

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CANSLIM LITE by Mind Map: CANSLIM LITE

1. Chỉ số cơ bản

1.1. ROE

1.2. ROA

1.3. PE

1.4. RS

2. Ban lãnh đạo

3. Thị trường chung

3.1. Xu hướng toàn ngành

3.2. Xu hướng toàn thị trường

4. BBs

4.1. Tổ chức

4.2. Khối ngoại

4.3. Quỹ lớn

5. Tín hiệu

5.1. Khối lượng 50 ngày

5.2. Tăng trưởng EPS

5.3. Tạo nền giá tốt