บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน by Mind Map: บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

1. -

2. -

3. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

3.1. ผู้บริหารกลุ่มที่มีศักยภาพที่เพียงพอในการดำเนินการของธุรกิจ

3.1.1. -

3.1.2. -

3.2. -

3.3. -

3.4. -

3.5. พนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพเพียงพอในการตอบสนองทิศทางธุรกิจ

3.6. -

3.7. เสริมสร้างพนักงานให้มีศักยภาพ

3.8. เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลในการตอบสนองการบริการที่มีประสิทธิภาพ

3.9. เสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร

4. -