Muzara'ah bittamlik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Muzara'ah bittamlik by Mind Map: Muzara'ah bittamlik

1. Definisi

1.1. Muzara'ah Mutahiyah bitamblik adalah gabungan berbeza iaitu almuzara'ah dan attamblik

1.1.1. Muzara'ah

1.1.1.1. beerti kerjasama pertanian diantara pemilik tanah dan petani

1.1.1.2. istilah - satu akad ataupun kontrak penamaan sebahagian tumbuhan

1.1.2. attamlik

1.1.2.1. pemilikan. sama makna seperti albay' yang bermaksud jual beli .

1.1.3. Muzara'ah attamlik

1.1.3.1. kontrak pertanian diantara petani dan pemilik tanah pertanianyang berakhir dengan petani memiliki tanah pertanian tersebut.

2. Mekanisme

2.1. 1. Petani akan mengenal pasti tanah pertanian yang boleh diushakan untuk tujuan pertanian

2.2. 2. Petani akan membuat permohonan kontrak pembiayaan MUMBIT kepada institusi kewangan Islam

2.3. 3. Institusi kewangan Islam akan menghantar pegawainya untuk meninjau dan membuat dan membuat beberapa pemeriksaan kertas tanah pertanian yang dipohon

2.4. 4. Tanah pertanian yang dipohon oleh petani dibawah produk pembiayaan MUMBIT kini telah menjadi hak milik sepenuhnya kepda Institusi Islam

3. MUMBIT dari perspektif Shariah

3.1. produk ini mempunyai persamaan yang rapat dengan produk Al-Ijarah Thumma Al-Bay' dan Musharakah Mutanaqisah melainkan apa yang membezakannya adalah produk pembiayaan MUMBIT ini dikhususkan untuk tujuan pertanian dan hasil yang dibahagikan adalah hasil pertanian serta pembayaran semula pembiayaan juga adalah hasil pertaniaan.

4. Pensyariatan Al-Muzara'ah

4.1. Imam Abu Hanifah dan Zufar

4.1.1. tidak mengharuskan Al-Muzara'ah secara mutlak

4.2. Imam Malik

4.2.1. akad Al-Muzaraah adalah tidak harus kecuali terdapat tanah dan pokok

4.3. Imam Syafie'

4.3.1. mengharuskan jika pada tanah terdapat pohon kurma , anggur dan sedikit tanah putih

4.3.2. tidak mengharuskan jika terdapat banyak tanah putih yang banyak dikatakan juga tidak harus

4.3.3. tidak harus secara mutlak akad muzara'ah pada tanah yang sepenuhnya putih sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah,Zufar dan Malik

5. Istinbat hukum Shariah atas produk pembiayaan MUMBIT

5.1. Qawaid Fiqhiyyah membaca hukum secara istiqrai'

5.1.1. asal hukum bagi sesuatu perkara adalah harus

5.2. Al-Fuqaha'

5.2.1. asal hukum dalam sesuatu perkara adalah harus melainkan datangnya dalil yang jelas menunjukkan haram

5.3. nas keharusan bermuamalat secara umum

5.3.1. " Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (AlBaqarah 2:275)