โครงงานวิทยาศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงานวิทยาศาสตร์ by Mind Map: โครงงานวิทยาศาสตร์

1. ผู้จัดทำ

1.1. ด.ญ.นันท์นภัส พุทธิกรพงศา ม3/1เลขที่45

2. 2.โครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล

2.1. การศึกษาพฤติกรรมระหว่างมดกับหนอนชอนเปลือกต้นลองกอง ศึกษาความสว่างของแสงภายในห้องเรียนของโรงเรียนปัญญาวรคุณ

3. 3.โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์

3.1. เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่ หรือปรับปรุง ดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

4. 4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี

4.1. เป็นโครงงานที่ได้เสนอทฤษฎีหลักการหรือแนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตรสมการหรือคำอธิบายก็ได้ โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกาหรือข้อตกลงนั้นหรืออาจใช้กติกาและข้อตกลงเดิมมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในแนวใหม่อาจเสนอหลักการแนวความคิดหรือจินตนาการที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อนอาจเป็นการขัดแย้งหรือขยายทฤษฎีเดิมแต่จะต้องมีข้อมูลหรือทฤษฎีอื่นมาสนับสนุน

5. ความหมาย

5.1. การศึกษาเพื่อพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยมีครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษา

6. โครงงานประเภทการทดลอง

6.1. เป็นโครงงานที่มีการสำรวจรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอในแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือเป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆที่จะมีผลต่อการทดลองความสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้น