ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งใดแหล่งหนึ่ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งใดแหล่งหนึ่ง by Mind Map: ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งใดแหล่งหนึ่ง

1. สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่มาอาศัยอยู่รวมกัน เรียกว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิต (Community)

2. สิ่งไม่มีชีวิต แสง ดิน หิน น้ำ อากาศ อุณหภูมิ

3. องค์ประกอบ

4. ที่ไม่มีชีวิต ส่วนที่ทำให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุล ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการกระจายของชีวิต ในระบบนิเวศหากขาดองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเหล่านี้สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงชีวิต

5. มีชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับชนิดอื่นๆ และมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

6. 1.1ประชาชน(population) หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง และในช่วงเวลาใด 1. สปีชีส์ 2. สถานที่ 3.เวลา

7. 1.2กลุ่มสิ่งมีชีวิต(Community) หมายถึง ประชากรของสิ่งมีชีวิตหลายๆสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน อาศัยในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างและมีความสัมพันธ์กัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 1. สิ่งมีชีวิตหลายชนิด 2. มีความสัมพันธ์

8. 1.3แหล่งที่อยู่(Habitat) หมายถึง บริเวณต่างๆที่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต

9. 1.4ระบบนิเวศ(Ecosystem) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับกลุ่มสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เดียวกัน

10. 1.อนินทรียสาร(Inorganic substance) น้ำ แก๊สต่างๆ แร่ธาตุ

11. 2. อินทรียสาร(organic substance) เป็นสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งได้จากการเน่าเปื่อยและผุพังของซากพืชซากสะตว์ ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมในดินเแ็นเวลานาน จะกลายเป็นฮิวมัสซึ่งดินที่มีฮิวมัสมีสีดำค้ำ

12. 3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ(physical environment) แสงสว่าง แสงจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลก แสงเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ความเป็นกรด-เบสของดินและน้ำ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรด-เบส ที่เหมาะสมจึงจะดำรงชีวิตอยู่ได

13. 4.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ(physical environment) ความเค็ม ความเค็มมีอิทธิพลอย่างมากกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำ อุณหภูมิ เป็นปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุและการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังมีผมต่อการปรับตัวทั้งด้านโครงร้างและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

14. 5.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ(physical environent) ความชื้น ความชื้นมีผลต่อการระเหยของน้ำในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทำให้สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัว เพื่อรักษาสมดุลของน้ำภาพในร่างกาย กระแสลม มีอิทธิกรต่อการผสมพันธุ์ของพืช การแพร่กระจายพันธุ์พืชและคายน้ำของพืช

15. สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน

16. ได้แก่ พืช จุลินทรีย์ สัตว์ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน

17. 1.ผู้ผลิต เป็นสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างอาหารเองได้

18. 3.ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการปล่อยเอนไซม์ ออกมาย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตแล้วดูดซึมเป็นอาหาร

19. 2.ผู้บริโภค สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ จำเป็นต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร

20. 2.1ผู้บริโภคพืช สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารจัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่1

21. 2.2ผู้บริโภคสัตว์ สิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหาร มักมีฟันเขี้ยวที่แหลมคม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตที่กินพืชอีกต่อหนึ่ง

22. 2.3ผู้บริโภคซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหาร