ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งใดแหล่งหนึ่ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งใดแหล่งหนึ่ง by Mind Map: ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งใดแหล่งหนึ่ง

1. สิ่งไม่มีชีวิต แสง ดิน หิน น้ำ อากาศ อุณหภูมิ

2. องค์ประกอบ

3. ที่ไม่มีชีวิต ส่วนที่ทำให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุล ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการกระจายของชีวิต ในระบบนิเวศหากขาดองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเหล่านี้สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงชีวิต

4. 1.2กลุ่มสิ่งมีชีวิต(Community) หมายถึง ประชากรของสิ่งมีชีวิตหลายๆสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน อาศัยในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างและมีความสัมพันธ์กัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 1. สิ่งมีชีวิตหลายชนิด 2. มีความสัมพันธ์

5. 1.4ระบบนิเวศ(Ecosystem) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับกลุ่มสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เดียวกัน

6. 1.อนินทรียสาร(Inorganic substance) น้ำ แก๊สต่างๆ แร่ธาตุ

7. 2. อินทรียสาร(organic substance) เป็นสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งได้จากการเน่าเปื่อยและผุพังของซากพืชซากสะตว์ ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมในดินเแ็นเวลานาน จะกลายเป็นฮิวมัสซึ่งดินที่มีฮิวมัสมีสีดำค้ำ

8. 3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ(physical environment) แสงสว่าง แสงจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลก แสงเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ความเป็นกรด-เบสของดินและน้ำ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรด-เบส ที่เหมาะสมจึงจะดำรงชีวิตอยู่ได

9. 4.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ(physical environment) ความเค็ม ความเค็มมีอิทธิพลอย่างมากกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำ อุณหภูมิ เป็นปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุและการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังมีผมต่อการปรับตัวทั้งด้านโครงร้างและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

10. 5.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ(physical environent) ความชื้น ความชื้นมีผลต่อการระเหยของน้ำในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทำให้สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัว เพื่อรักษาสมดุลของน้ำภาพในร่างกาย กระแสลม มีอิทธิกรต่อการผสมพันธุ์ของพืช การแพร่กระจายพันธุ์พืชและคายน้ำของพืช

11. สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่มาอาศัยอยู่รวมกัน เรียกว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิต (Community)

12. มีชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับชนิดอื่นๆ และมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

13. 1.1ประชาชน(population) หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง และในช่วงเวลาใด 1. สปีชีส์ 2. สถานที่ 3.เวลา

14. 1.3แหล่งที่อยู่(Habitat) หมายถึง บริเวณต่างๆที่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต

15. สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน

16. ได้แก่ พืช จุลินทรีย์ สัตว์ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน

17. 1.ผู้ผลิต เป็นสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างอาหารเองได้

18. 3.ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการปล่อยเอนไซม์ ออกมาย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตแล้วดูดซึมเป็นอาหาร

19. 2.ผู้บริโภค สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ จำเป็นต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร

20. 2.1ผู้บริโภคพืช สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารจัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่1

21. 2.2ผู้บริโภคสัตว์ สิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหาร มักมีฟันเขี้ยวที่แหลมคม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตที่กินพืชอีกต่อหนึ่ง

22. 2.3ผู้บริโภคซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหาร