บทบาทของเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทบาทของเทคโนโลยี by Mind Map: บทบาทของเทคโนโลยี

1. บทบาทต่อการดำเนินชีวิต

1.1. เช่น โทรศัพท์ - ใช้ในการติดต่อสื่อสารและการคมนาคม หรือ ของใช้ภายในบ้าน ที่ให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน

2. บทบาทเกี่ยวกับข้อมูล

2.1. เช่น คอมพิวเตอร์ - ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการสร้างฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล

3. บทบาทด้านธุรกิจ

3.1. เช่น งานด้านการตลาด ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการวิเคราะห์แนวโน้มการเจริญเติบโตของบริษัท

4. บทบาทด้านการศึกษา

4.1. เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซอฟท์แวร์สื่อการสอน

5. บทบาทด้านการวิจัย

5.1. เช่น การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประเทศ การวิจัยด้านการเกษตร การวิจัยด้านการแพทย์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ฯลฯ ต้ออาศัยเทคโนโลยีโดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการประมวลผลข้อมูล เข้ามาช่วยเพื่อใช้งานวิจัยเพื่อต้องการความถูกต้องและความแม่นยำสูงร

6. บทบาทด้านการทหาร

6.1. เช่น การสื่อสารระหว่างหน่วยงานทางราชการ งานด้านข่าวกรอง

7. บทบาทด้านการแพทย์

7.1. เช่น การรักษาพยาบาล การผ่าตัด การตรวจโรค

8. บทบาทด้านข้อมูลอื่นๆ

8.1. เช่น ด้านการบิน การโรงแรม การกีฬาและการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

9. 1. ด.ญ.ณัฐนันท์ ลีวัฒนา เลขที่21 ม.3/6 2.ด,ญ.จิรัชญา กระแสกุล เลขที่ 22 ม.3/6