ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต by Mind Map: ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต

1. 1.มีกระบวนการเมแทบอลิซึม (Metabolic Process)

1.1. เมแทบอลิซึม (Metabolism) แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.2. 1.Anabolism การสังเคราะห์สารโดยใช้พลังงานภายในเซลล์ เช่น การสังเคราะห์ด้วยแสง

1.3. 2.Catabolism การสลายสารเป็นการคายพลังงาน เช่น การหายใจระดับเซลล์

2. 2.มีกระบวนการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต (Generative Process)

2.1. ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

2.2. มีอายุขัยและขนาดจำกัด

2.3. มีการเจริญเติบโต

2.4. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction)

2.5. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction)

3. 3.มีกระบวนการการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Responsive Process)

3.1. ทานตะวันหันดอกหาแสงอาทิตย์

3.2. กิ้งกือเมื่อโดนสัมผัสจะขดตัว

3.3. แมวเมื่อเห็นหนูจะวิ่งไล่ตระครุบ

4. 4.มีกระบวนการควบคุม สมดุลของร่างกาย (Regulating Process)

4.1. เกิดกระบวนการออสโมซิสของน้ำ

4.2. โครงสร้างภายในเซลล์เรียกว่า "คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล" (Contractile Vacuole)

5. 5.มีการจัดระบบ (Organization)

5.1. สิ่งมีชีวิตเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดในระดับ "เซลล์"(Cell) ไปยังหน่วยใหญ่ในระดับ "สิ่งมีชีวิต"(Organism) เช่น มนุษย์

5.2. เซลล์มีโครงสร้างและหน้าที่คล้ายกันเกิดการรวมกลุ่มเป็น "เนื้อเยื่อ"(Tissue) เช่น เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท

5.3. กลุ่มของเนื้อเยื่อทำงานประสานกันเป็น"อวัยวะ" (Organ) เช่น หัวใจ ตับ ไต

5.4. อวัยวะต่างๆประสานกันและทำงานกันเป็น"ระบบอวัยวะ"(Organ System) เช่น ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร