Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Edwards W. Deming by Mind Map: Edwards W. Deming

1. ประวัติของ Edwards W. Deming

1.1. เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1900 Deming

1.2. -ในปี ค.ศ. 1928 จบ ป.เอกในสาขาฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ -เริ่มทำงานครั้งแรกให้กับรัฐบาลอเมริกันใน สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากร

1.3. -ในปี ค.ศ. 1943 เขาได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง “Statistical Adjustment of Data”

1.4. -หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 Deming ได้ถูกส่งไปยังญี่ปุ่นเพื่อไปเป็นที่ ปรึกษาให้แก่หน่วยสำรวจสำมะโนประชากร

1.5. -ในต้นทศวรรษที่ 50 (1950 – 1954) Deming ได้เผยแพร่แนวความคิด เกี่ยวกับ Total Quality Management (TQM)

1.6. -เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน “เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการทางสถิติ” -เป็นบิดาแห่งคุณภาพ สมัยใหม่ - หลักการที่มีชื่อเสียง หลักการ จัดการคุณภาพ (Quality Management)”

2. แนวความคิดของ Deming ที่ได้นำเสนอต่อญี่ปุ่น

2.1. วงจรของ Deming หรือ PDCA (Plan, Do, Check and Act)

2.1.1. 1. (P) วางแผนอย่างรอบคอบ

2.1.2. 2. (D) ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้

2.1.3. 3. (C) ตรวจเช็คว่าผลที่ได้รับเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

2.1.4. 4. (A) ตรวจหาสาเหตุและหามาตรการแก้ไขและพัฒนา

3. ผลงานของ Deming ในประเทศตะวันตก

3.1. -ช่วงทศวรรษที่ 80 ได้มีการมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการจัดการของชาวอเมริกัน

3.2. สามเหลี่ยมไตรภาคี (Joiner Triangle) -จะมุ่งเน้น ความพึงพอใจของลูกค้า -ความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับการทำงานเป็นทีม และวิธีการอาศัยความรู้เชิงเทคนิคและวิทยาการเข้ามาช่วย

4. แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการ 14 ประการของ Deming

4.1. 1. สร้างวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แน่นอน

4.2. 2. รับปรัชญาใหม่เข้ามา

4.3. 3. ยุติการให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบผลผลิต

4.4. 4. ยุติความคิดในเรื่องความสำเร็จที่ขึ้นอยู่กับราคาสินค้า

4.5. 5. ปรับปรุงระบบการผลิตและการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

4.6. 6. ก่อตั้งระบบการฝึกอบรมภายใน

4.7. 7. สร้างการเป็นผู้นำที่มีบทบาทที่เหมาะสม

4.8. 8. กำจัดความขลาดกลัว

4.9. 9. ทำลายกำแพงที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน

4.10. 10. กำจัดการยุยงส่งเสริมด้วยการใช้สโลแกนหรือโปสเตอร์สื่อ

4.11. 11. กำจัดเป้าหมายมาตรฐานของการทำงาน

4.12. 12. ร่วมภาคภูมิใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน

4.13. 13. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและโครงการการพัฒนาตนเอง

4.14. 14. รับทราบคำมั่นสัญญาของบริหารระดับสูง

5. งานบั้นปลายของ Deming

5.1. ในปลายทศวรรษที่ 80 และต้นทศวรรษที่ 90 แนวคิดในการจัดการโดยอาศัยความ ร่วมมือแบบส่งเสริมกัน (Management by Positive Co-operation) Deming

5.1.1. สนุกกับงาน

5.1.2. ความคิดสร้างสรรค์

5.1.3. การร่วมมือกัน

5.2. สรุปประสบการณ์ 60 ปี ในการทำงานของเขาไว้ในหนังสือชื่อ “System of Profound Knowledge”

5.2.1. 1. ความเข้าใจและซาบซึ้งในระบบ

5.2.2. 2. ความรู้ในเรื่องทฤษฎีทางสถิต

5.2.3. 3. ทฤษฎีแห่งความรู้

5.2.4. 4. ความรู้ด้านจิตวิทยา