กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (1) by Mind Map: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (1)

1. การทำละเมิด

1.1. ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย -ถึงแก่ชีวิต -แก่ร่างกาย -อนามัย -เสรีภาพ -ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่า สินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

1.2. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด

1.2.1. 1.ในกรณีไม่ถึงแก่ความตาย    1.1  ค่ารักษาพยาบาล    1.2  ค่าเสีค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดยหายขาดประโยชน์ทำมาหาได้   (ในปัจจุบันและในอนาคต)

1.2.2. 2.ในกรณีถึงแก่ความตาย 2.1  ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายในวัด ค่าบำเพ็ญกุศลฯ 2.2  ค่าขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย เช่น บิดามารดา บุตร

2. ความสามารถของบุคคล

2.1. 1.ผู้เยาว์   -ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์) -การสมรสชอบโดยกฎหมาย -ผู้ปกครองเป็นคนดูแล

2.2. 2.  คนไร้ความสามารถ   -คนวิกลจริต   -ผู้อนุบาลเป็นคนดูแล

2.3. 3. คนเสมือนไร้ความสามารถ   -กายพิการ จิตไม่สมประกอบ ประพฤติตนสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ ติดสุรายาเมา      -ผู้พิทักษ์เป็นคนดูแล

3. กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล

3.1. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

3.1.1. 1. บุคคลธรรมดา (Natural Person) -มนุษย์ผู้มีสภาพบุคคล

3.1.2. 2. นิติบุคคล (Juristic Person)        -สิ่งที่กฎหมายรับรองให้เป็นสภาพบุคคล                                   

3.2. สภาพบุคคล

3.2.1. **การเริ่มสภาพบุคลล             1. เริ่มแต่เมื่อคลอด 2. อยู่รอดเป็นทารก

3.2.2. **การสิ้นสุดสภาพบุคคล 1. สิ้นสุดลงเมื่อตาย 2. สิ้นสุดลงเมื่อศาลสั่งสาบสูญ   -หายไปโดยไม่มีใครรู้ 5 ปี   -จากสงคราม 2 ปี

4. นิติกรรม

4.1. นิติกรรมที่กฎหมายกำหนด

4.1.1. 1.  การทำพินัยกรรม -การทำพินัยกรรมต้องอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ -คนวิกลจริตทำพินัยกรรมไม่ได้

4.1.2.  2. การสมรส -การสมรสต้องอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ -คนวิกลจริตทำการสมรสไม่ได้

4.2. ประเภทของนิติกรรม

4.2.1. 1. นิติกรรมฝ่ายเดียว  -เกิดจากเจตนาของบุคคลฝ่ายเดียว   -มีผลตามกฎหมาย

4.2.2. 2. นิติกรรมสองฝ่าย   -สัญญาซื้อขาย    -สัญญาว่าจ้าง    -สัญญากู้ยืมเงิน

4.3. โมฆะกรรม

4.3.1. 1.เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย 2.เป็นการพ้นวิสัย 3.ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน