Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAN PR by Mind Map: BAN PR

1. Giai đoạn launch page

1.1. Bắt đầu làm quen với quyền quản trị page.

1.2. Lên kế hoạch kéo lại truyền thông.

1.3. Timeline công việc đầu GEN 3.

2. Tuyển thành viên GEN 3

2.1. Timeline kế hoạch cho toàn mùa.

2.2. Lên kế hoạch, đánh giá khả quan truyền thông theo nội dung của ban Content.

2.3. Đặt mục tiêu tối thiểu cho GEN 3.

2.4. Training thành viên.

2.4.1. Mời mentor có kinh nghiệm.

2.4.2. Tự học hỏi và training thành viên.