การพัฒนาแอปพลิเคชัน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนาแอปพลิเคชัน by Mind Map: การพัฒนาแอปพลิเคชัน

1. 1. ความหมายและลักษณะสำคัญของแอปพลิเคชัน

1.1. Application หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น LINE, Facebook,

1.1.1. แอปพลิเคชันที่ใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ จำแนกได้ดังนี้

1.1.1.1. 1. แอปพลิเคชันบนระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่นโปรแกรมแปลงสกุลเงิน

1.1.1.2. 2. แอปพลิเคชันสำหรับระบบสมองกลฝังตัว เช่น ระบบตรวจจับแก๊สรั่วภายในบ้าน

1.1.1.3. 3. แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน

1.1.1.4. 4. เว็บแอปพลิเคชัน

1.1.1.5. 5. แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาอื่น เช่น smart watch

2. 2. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

2.1. การพัฒนาแอปฯ จะต้องมีการวางแผนและออกแบบโปรแกรมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การพัฒนาแอปฯมีความสมบูรณ์และสามารถทำงานได้ตามต้องการ ซึ่งผู้พัฒนาแอปฯ สามารถใช้หลักการออกแบบโปรแกรม ที่เรียกว่า วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน Software Development Life Cycle : SDLC

2.1.1. วิเคราะห์ปัญหา Problem Analysis

2.1.2. การออกแบบโปรแกรม Program Design

2.1.3. การเขียนโปรแกรม Program Coding

2.1.4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม Program Testing & Verification

2.1.5. จัดทำเอกสารและคู่มือ Program Documentation

2.1.6. การใช้งานจริง Program Implement

2.1.7. การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม Program Maintenance

3. 3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒานาแอปพลิเคชัน

3.1. การพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และประเภทของแอปฯนั้น เช่น การพัฒนาเว็บแอปฯ สามารถพัฒนาโดยใช้ภาษา HTML ร่วมกับ ภาษาสคริปต์ (PHP, ASP, Python) การพัฒนาแอปฯบนสมาร์ตโฟน สามรถใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น Android Studio, Java หรือใช้ภาษาที่อยู่ในรูปแบบบล็อกคำสั่ง เช่น App Inventor , Thunkable

3.1.1. 1. MIT เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างแอพพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) และส่วนของการเขียนชุดคำสั่ง (Blocks)

3.1.2. 2. Thunkable เป็นรูปแบบเดียวกับ MIT App Inventor

4. สื่อเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน