Kurikulum Obsah vzdělávání

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kurikulum Obsah vzdělávání by Mind Map: Kurikulum Obsah vzdělávání

1. Průřezová témata

1.1. Osobnostní a sociální výchova

1.1.1. Práce ve skupině

1.2. Výchova demokratického občana

1.2.1. Práce ve skupinách, diskuze/debata s hlasováním

1.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

1.3.1. Diskuze o Brexitu a jeho dopadech

1.4. Multikulturní výchova

1.4.1. Čtení článků o jiných kulturách

1.5. Enviromentální výchova

1.5.1. Prezentace o životním prostředí

1.6. Mediální výchova

1.6.1. Práce s HOAX zprávami a diskuze o Fake news

2. Kurikulární dokumenty

2.1. Listina základních lidských práv a svobod

2.2. Úmluva o právech dítěte

2.3. Zákon 561/2004 a 562/2004 sbírky zákonů

2.4. Školský zákon

2.5. Zákon o pedagogických pracovnících

3. Národní program vzdělávání

3.1. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

3.2. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

3.3. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

3.4. Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání

4. Školní vzdělávací programy

5. CEFR

6. Dělení

6.1. Zamýšlené

6.1.1. Plánované kurikulární cíle (nemusí být dosaženy)

6.2. Realizované

6.2.1. Dosažené cíle ze zamýšleného kurikula

6.3. Dosažené

6.3.1. Osvojené poznatky z realizovaného kurikula

6.4. Skryté

6.4.1. Osvojené poznatky mimo kurikulum

6.4.2. Vlastní zkušenost: Miniaturizace písma, opisování aniž by mě někdo viděl

7. Klíčové kompetence

7.1. k učení

7.1.1. Efektivní učení, práce s informacemi a termíny, pozorování a experimenty, chápe smysl a cíl učení

7.2. k řešení problémů

7.2.1. Formování myšlenek a názorů, poslouchání, vyjadřování, diskuze, argumenty, porozumění textu a práce s informacemi

7.3. komunikativní

7.3.1. Práce ve skupině, přijetí role, práce s atmosférou a vztahy, diskuse a debata ve skupince i třídě, podpora sebedůvěry a rozvoj

7.4. sociální a personální

7.4.1. Respektování druhých, empatie, práva a povinnosti ve společnosti a škole, respektování, ochrana a ocenění našich tradic a kulturního dědictví, ekologie

7.5. pracovní

7.5.1. Bezpečná práce s vybavením, nástroji a materiály, dodržování pravidel a povinností, adaptace na nové podmínky, využití znalostí a informací pro budoucnost, podnikání (náležitosti, podstata, cíl, riziko)

8. Jazyk a jazyková komunikace

8.1. Český jazyk a literatura

8.2. Cizí jazyk

8.3. Další cizí jazyk

9. Očekávané výstupy VZ

9.1. Závazná měřitelná úroveň na konci 5. a 9. ročníku (souhrn dovedností získané v daném předmětu na konci období)

9.2. Definované u předmětů pro jednotlivá období