Tư tưởng Hồ Chí Minh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tư tưởng Hồ Chí Minh by Mind Map: Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. 3 /Nội dung

1.1. Tư tuởng Hồ Chí Minh dân tộc và cách mạng dân tộc

1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ Nghĩa Xã Hội phát triển thời kỳ quá độ Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

1.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng Sản Việt Nam

1.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết chống lại kẻ thù

1.5. Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dụng nhà nước của dân do dân và vì dân

1.6. Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển và gìn giữ văn hóa -đạo đức và con người

2. 4/ Ý nghĩa

2.1. A) Văn hóa

2.1.1. Yêu nước

2.1.2. Yêu con người

2.1.3. Lòng nhân đạo , thương con người

2.1.4. Tinh thần đoàn kết chiến đấu

2.2. B) Đạo đức

2.2.1. Thương người

2.2.2. tranh đua phát triển xã hội

2.3. C) con người

2.3.1. cần cù , siêng năng , dũng cảm đấu tranh

3. 1/ Khái Niệm

3.1. 1/Định nghĩa tư tưởng :

3.1.1. a ) Suy nghĩ

3.1.2. b) Quan niệm

3.1.3. c) Quan điểm

3.2. Tư tưởng Hồ Chí minh

3.2.1. Là một học thuyết , triết lý , mang tính nhân văn , nhân đạo , được mọi người tin tưởng và nghiện cứu , làm cho đời sống của con người trở nên tốt hơn

4. 2/sự ra đời

4.1. Bối cảnh

4.1.1. Trong nước

4.1.1.1. cuối thế kỷ 19- đầu thể kỷ 20

4.1.2. Quốc tế

4.1.2.1. Cuối thế kỷ 19- đầu thế kỷ 20

4.2. Tiền đề /nguồn gốc

4.2.1. A) Lý luận :

4.2.1.1. Tinh hoa văn hóa của nhân loại

4.2.1.2. Truyền thống cách mạng Việt Nam

4.2.1.3. Chủ Nghĩa Mác (yếu tố cơ bản )

4.2.2. B) Phẩm chất cá nhân

4.2.2.1. Tài năng cao

4.2.2.2. Đạo đức tốt