มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 (Quality Management System : QMS) ระบบการบริหารงานคุณภาพหล...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 (Quality Management System : QMS) ระบบการบริหารงานคุณภาพหลักการพื้นฐานและคำศัพท์ by Mind Map: มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 (Quality Management System : QMS) ระบบการบริหารงานคุณภาพหลักการพื้นฐานและคำศัพท์

1. ข้อกำหนดระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 บทนำ (Introduction) 1.ขอบเขต (Scope) 2.การอ้างอิง (Normative Reference) 3 คำศัพท์และคำนิยาม (Terms and Definitions) 4. ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Mangement System) 5. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (Management Responsibilityr) 6. การจัดการทรัพยากร (Resource Mangement) 7 การจัดทำผลิตภัณฑ์ (Product Realization) 8. การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง (Measurement Analysis and improvement)

2. มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 (Quality Management System : QMS) หลักการบริหารคุณภาพ (Quality Management Principle) 8 ประการ มีดังนี้ หลักการที่ 1 มุ่งที่ลูกค้า (Customer focus) หลักการที่ 2 ความเป็นผู้นำ (Leader ship) หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Involvement of people) หลักการที่ 4 การดำเนินงานเป็นกระบวนการ (Process approach) หลักการที่ 5 ความเป็นระบบในการบริหาร (System approach to management) หลักการที่ 6 ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement) หลักการที่ 7 การใช้ข้อเท็จจริงเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจ (Factual approach to decision making) หลักการที่ 8 ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบบนผลประโยชน์เท่าเทียมกัน (Mutually benificial supplier relationship)

3. 1.กิจกรรม 5 ส. เป้าหมายของ 5 ส คือการสร้างนิสัย สร้างสภาพแวดล้อม การทำงานที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำมิใช่เป็นการเพิ่มงาน วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) และไว้ ใจได้ การบริหารงานและกิจกรรม มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกัน 4 ขั้นตอนของกระบวนการทำงานที่เรียกว่า วงล้อ PDCA นั้นเป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อ เนื่องไม่สิ้นสุดคือ Plan-Do-Check-Action สำหรับรายละเอียดของการทำงานแต่ละขั้น ตอนมีดังนี้คือ ขั้นตอน ที่ 1 เขียน แผนงาน (Plan) ขั้นตอน ที่ 2 ปฏิบัติ ตามแผนที่วางไว้ (Do) ขั้นตอน ที่ 3 ตรวจ สอบสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว (Check) ขั้นตอน ที่ 4 การ ปรับปรุงแก้ไขบกพร่อง (Action) “วงจร เดมิ่ง (Deming Cycle) หรือ “วงล้อ PCDA”