Mệnh đề phân từ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mệnh đề phân từ by Mind Map: Mệnh đề phân từ

1. Vị trí

1.1. Đứng sau: Before/after/when/while/since

2. Dấu hiệu

2.1. Có 2 vế, đứng đầu câu là vế không có chủ ngữ (2 vế có cùng S, một vế sẽ ẩn S đi)

3. Phân loại

3.1. Chọn V-ing: Chủ ngữ vế 2 tự thực hiện hành động (chủ động)

3.2. Chọn V-ed/V3 : Chủ ngữ vế 2 bị động

3.3. chọn đáp án Adj: thường đi với Although (ít gặp)

4. ví dụ

4.1. Before you seal the envelopes, you must be sure to include all the needed documents. Before sealing the envelopes, you must be sure to include all the needed documents

4.2. After the house was decorated, the house looked much more beautiful. After decorated, the house looked much more beautiful.

4.3. Although he was sick, he still managed to complete the task on time. Although sick, he still managed to complete the task on time.