โครงงานวิทยาศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงานวิทยาศาสตร์ by Mind Map: โครงงานวิทยาศาสตร์

1. ความหมาย

1.1. เพื่อพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยมีครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษา

2. ประเภทของโครงงาน

2.1. 1.โครงงานประเภทการทดลอง

2.1.1. เป็นโครงงานที่มีการสำรวจรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอในแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือเป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามโดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆที่จะมีผลต่อการทดลองความสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้น

2.2. 2.โครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล

2.2.1. การศึกษาพฤติกรรมระหว่างมดกับหนอนชอนเปลือกต้นลองกอง ศึกษาความสว่างของแสงภายในห้องเรียนของโรงเรียนปัญญาวรคุณ การสำรวจความหลากหลายของแมลงกลางคืนในท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา การสำรวจหอยโข่งที่มีพยาธิแองจิโอสตรองไจรัส บริเวณแหล่งน้ำชุมชน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

2.3. 3.โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์

2.3.1. เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่ หรือปรับปรุง ดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2.3.1.1. ตัวอย่างโครงงานประเภทการส้รางสิ่งประดิษฐ์

2.3.1.1.1. Digital Counter เครื่องขจัดคราบน้ำมัน เครื่องตรวจ(pH)ดินเพื่อปลูกผัก เครื่องกำจัดฝุ่นละอองในโรงงานโม่หิน กล่องดักจับแมลงวันไฮเทค (จากพฤติกรรมการบินของแมลงวัน)

2.4. 4.โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและหลักการ

2.4.1. เป็นโครงงานที่ได้เสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคำอธิบายก็ได้ โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกา หรือข้อตกลงนั้น หรืออาจใช้กติกาและข้อตกลงเดิมมาอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ อาจเสนอหลักการ แนวความคิด หรือจินตนาการที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน อาจเป็นการขัดแย้งหรือขยายทฤษฎีเดิม แต่จะต้องมีข้อมูลหรือทฤษฎีอื่นมาสนับสนุน อ้างอิง ตัวอย่างโครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี

2.4.2. เนื่องจากโครงงานประเภทนี้ ผู้ทำโครงงานจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี และต้องทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก จนมีความรู้อย่างกว้างขวาง และลึกซึ้งในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงยังไม่เคยมีผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทนี้ส่งเข้าป

3. เด็กหญิงจันทกานต์ ม้าแก้ว เลขที่50 ม.3/2