Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VH-XH by Mind Map: VH-XH

1. Thành tựu

1.1. Đã phần nào ổn định được xã hội, ổn định, đời sống nhân dân

1.2. Ban hành kịp thời nhiều chính sách chỉ đạo các địa phương thực hiện, như: chính sách đối với tôn giáo; chính sách đối với công chức, trí thức trước đây làm việc cho địch; chính sách đối với ngụy quân.

1.3. Huy động hàng vạn cán bộ, bộ đội đến giúp đỡ các địa phương, tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh chống địch cưỡng ép di cư nhằm ổn định tình hình

1.4. Xuất xóa bỏ chế độ người bóc lột người xóa xong nạn mù chữ; hệ thống giáo dục phổ thông được hoàn chỉnh và mở rộng

2. Thiếu xót

2.1. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai lầm là chủ quan, giáo điều, không xuất phát từ tình hình thực tiễn

2.2. Thực hiện cải cách ruộng đất, đã cường điệu hóa đấu tranh giai cấp ở nông thôn