پارسا بالازاده

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
پارسا بالازاده by Mind Map: پارسا بالازاده

1. ذهن

1.1. یادگیری

1.1.1. مطالعه آزاد

1.1.1.1. کتاب ستاره گان

1.1.1.2. جلد کتاب های مهارت های آدم بودن

1.1.2. زبان انگلیسی

1.1.3. زبان آلمانی

1.2. بازی ذهنی

1.2.1. شطرنج

1.2.2. جدول سودوکو

1.2.3. اتللو

1.3. خواب زود هنگام/بیدارشدن زود هنگام

1.4. اتاق مرتب

1.5. استفاده لبتاب و تبلت

2. جسم

2.1. تغذیه مناسب

2.2. خواب خوب با کیفیت و به اندازه

2.3. تحرک لذت بخش

2.3.1. کلاس بسکتبال

2.3.1.1. ۱۰ دقیقه قبل از بازی بدو

2.3.2. دوچرخه سواری

2.3.3. بازی آزاد (مدرسه)

2.3.4. بازی تحرکی با امیرضا و عسل...

2.3.5. راه رفتن دویدن

2.4. شانه زدن مو

2.5. حمام رفتن

2.6. مسواک زدن

3. تفریح

3.1. میهمانی رفتن

3.2. به اندازه مناسب TV

3.3. به اندازه مناسب بازی

3.4. پارک و بودن با پدر مادر

3.5. تلفن زدن

3.6. وقت آزاد