CÔNG VIỆC KHOA

TEST

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÔNG VIỆC KHOA by Mind Map: CÔNG VIỆC KHOA

1. HỌP

1.1. HỌP KHOA

1.2. HỌP BỘ MÔN

1.2.1. TỔ KHMT

1.2.2. TỔ CNPM

1.2.3. TỔ MẠNG MÁY TÍNH

2. DỰ GIỜ

2.1. nhận lịch phân công dạy từ Đào Tạo

2.1.1. lên kế hoạch dự giờ

2.1.1.1. thông báo gv

2.1.1.1.1. gv giảng dự giờ

2.1.1.1.2. gv đi dự giờ

3. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

3.1. lịch trên Eoffice

3.2. lịch làm việc