Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUY TRÌNH FF by Mind Map: QUY TRÌNH FF

1. EZCAR

1.1. PGCOM

1.1.1. Mặc định mọi orders

1.2. PILLOW

1.2.1. Sản phẩm có mã SKU bắt đầu bằng PP.

1.2.2. Sp ko có trên PGC, có trên Pillow, nhưng mã SKU ko = PP...

1.2.2.1. Báo Hoàng cung cấp temp & mk qua group admin mods

1.3. Hỏi chị Châu

1.3.1. Sản phẩm ko có trên PGC, Pillow

2. LO

2.1. PGCOM

2.1.1. Mặc định mọi orders

2.2. Hỏi chị Châu

2.2.1. Nếu sp ko có trên PGC

3. BESITE 8X 1ST

3.1. PGCOM

3.1.1. Mặc định mọi orders

3.1.1.1. SP đã có SKU

3.1.1.1.1. FF bình thường

3.1.1.2. Sp có SKU ko tìm thấy temp

3.1.1.2.1. Hỏi c Châu

3.1.1.3. Sp ko có SKU

3.1.1.3.1. Tạo thẻ Gấp trong board BESTIE- THANH

3.2. Hỏi chị Châu

3.2.1. Nếu sp ko có trên PGC

4. EZCAR - HỎI HOÀNG LO - HỎI TƯ 8X, BESTIE,1ST- HỎI C CHÂU

4.1. FF PGcom, Có SKU nhưng ko có temp

4.2. FF Pillow, khác: có SKU nhưng ko có temp

4.3. Sản phẩm ko có SKU

4.4. Temp lỗi, mờ, khác mk

4.5. Các vấn đề khác về temp, mk, design của orders

5. HỎI C CHÂU

5.1. Các vấn đề phát sinh khác với vendor

5.2. Các vấn đề khác trong quá trình ff mà chưa từng gặp hoặc chưa đc training

6. TRÁCH NHIỆM CỦA HOÀNG, TƯ

6.1. Cung cấp, xử lý các vấn đề về temp, mk, design, SKU cho bạn FF khi được đề cập

6.2. Giảp đáp cho bạn FF các thông tin về temp, mk trên trello khi được hỏi.