หลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (1) by Mind Map: หลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (1)

1. 1.ความหมายของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing)

1.1. การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และเครื่องมือต่าง ๆที่ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางการตลาด อันได้แก่ การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบพฤติกรรมการซื้อและการใช้งานได้อีกด้วย

2. 2.ความเป็นมาของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing)

2.1. ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เรียกกันว่ายุคนี้ คือ ยุคดิจิตอล ระบบการตลาด  ก็เช่นเดียวกัน ผลจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  (E-Commerce) มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้การตลาดต้องปรับตัวให้ทัน กับระบบการค้า ทั้งนี้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์         ที่มีความทันสมัยให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา และสะดวกต่อการใช้งาน ผสมผสานกับวิธีทางการตลาดอย่างลงตัวเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร หรือของผู้ประกอบการ

3. 3.ความสำคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

3.1. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการค้าสมัยใหม่ ที่มีการนำเอา เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อสารทางการตลาด จึงก่อให้เกิดนวัตกรรม3 ประการ ได้แก่

3.1.1. 3.1 เกิดตลาดใหม่ (New Market)

3.1.2. 3.2 เกิดกระบวนการท างานแบบใหม่ (New Business Process) 

3.1.3. 3.3 เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Digital Product) 

4. 4.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Principle of E-Marketing)

4.1. 4 P’s เป็นส่วนประสมทางการตลาดโดยทั่วไปที่นำมาใช้ในการวางแผนการตลาด ในการท าธุรกิจ ที่นิยมกันมากโดยแบ่งเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ Product Price Place Promotion เป็นองค์ประกอบที่เรา สามารถควบคุมได้ แต่เมื่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงาน มากขึ้นจึงทำให้เกิดหลักในการดำเนินการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

5. 5. ตลาดออนไลน์  (Online Market)

5.1. ตลาดออนไลน์ (Online Market) จึงเปรียบเสมือนสถานที่สพหรับการพบปะเจอกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ส่วนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) เป็นวิธีการที่ผู้ขายหรือเจ้าของธุรกิจสามารถนำมาใช้ในการวางแผนด้านการตลาด กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นตลาดออนไลน์กันมากขึ้น

6. 6. ความแตกต่างระหว่างการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing) กับการตลาดแบบดั้งเดิม(Traditional Marketing)

6.1. การตลาดแบบดั้งเดิมมีรูปแบบที่แตกต่างจากการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ การตลาดแบบ ดั้งเดิมสามารถครอบคลุมได้บางพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายไม่เน้นทำการตลาดกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง มีการแบ่งส่วนการตลาดโดยใช้เกณฑ์แบ่งตามสภาพประชากรศาสตร์หรือสภาพภูมิศาสตร์ ในขณะที่การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สามารถครอบคลุมได้ทั่วโลก เป็นการสื่อสารทางการตลาดแบบตัวต่อตัว มีการแบ่งส่วนการตลาดตามพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมีการผสมผสานความคิดทางด้าน การตลาดร่วมกับการพัฒนาและการออกแบบตราสินค้า รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาและการขายผ่านเครื่องมือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต

7. 7.  ประเภทของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

7.1.  7.1 B2B  คือ การทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจด้วยกัน เช่น การสั่งสินค้าของร้านซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ท ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตไปยังบริษัท ซีเมนต์ไทยจำกัด (www.cementhaionline.com)   7.2 B2G  คือ การทำธุรกรรมของธุรกิจต่อหน่วยงานรัฐบาล เช่น การเสนอขายสินค้าหรือบริการ แก่ภาครัฐผ่านเว็บไซต์ บริษัท พันธวนิช จำกัด (www.pantavanij.com)

7.2.  7.3 B2C  คือ การทำธุรกรรมของธุรกิจต่อผู้บริโภคทั่วไป เช่น www.amazon.com, jobsdb.com   7.4 G2B คือ การทำธุรกรรมของหน่วยงานรัฐบาลต่อธุรกิจ เช่น การเสียภาษีนิติบุคคลหรือการแจ้งงบการเงินต่อภาครัฐ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) หรือ e-Revenue  7.5 G2G คือ การทพธุรกรรมระหว่างภาครัฐด้วยกัน เช่น ระบบ Government Fiscal Management Information System (GFMIS) ในปัจจุบัน 

7.3.  7.6 G2C คือ การให้บริการภาครัฐต่อประชาชน หรือ Government to Citizen เช่น การรับชำระภาษีบุคคลธรรมดาผ่านเว็บไซต์ ตลอดจนเป้าหมายของรัฐบาลในการทำe-Government,e-Citizen และการใช้ Smart Card ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการเลือกตั้งในอนาคต  7.7 C2B คือ การทำธุรกรรมของผู้บริโภคกับธุรกิจทั่วไป เช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เว็บไซต์ในการสั่งสินค้าหรือบริการข้อมูลสำคัญ รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เช่น การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Commerce) ตู้จพหน่ายสินค้า ที่ใช้ระบบตัดบัญชีชำระเงินผ่านธนาคาร หรือการทพธุรกรรมการชำระเงินทุกชนิดด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์   

7.4.    7.8 C2G คือ การทำธุรกรรมของประชาชนทั่วไปกับรัฐบาล การส่ง email เข้าไปยังหน่วยงาน ภาครัฐ หรือการร้องเรียนผ่านระบบ email ของพรรคการเมืองหรือผู้แทนราษฎร ปัจจุบันยังไม่ปรากฏเด่นชัด 7.9 C2C คือ การทำธุรกรรมของผู้บริโภคต่อผู้บริโภคด้วยกันเอง เช่น การประกาศซื้อขายสินค้า มือสองใน www.thai2hand.com การประกาศฝากขายสินค้าในเว็บประมูล เช่น www.ebay.com หรือการใช้กระทู้สนทนาตามเว็บไซต์ชื่อดังเพื่อขายสินค้า เช่น www.pantip.com  

8. 8. ลักษณะของการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์

8.1.    ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เรียกกันว่ายุคนี้ คือ ยุคดิจิตอล ระบบการตลาด ก็เช่นเดียวกันผลจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การตลาดอิเล็กทรอนิกส์มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้การตลาดต้องปรับตัวให้ทันกับระบบการค้า ลักษณะของการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีหลากหลายรูปแบบ

9. 9. ประโยชน์ของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

9.1. ประหยัดเงิน เพราะเอกสารประกอบการขายเช่น แค็ตตาล็อก โบรชัวร์ และเอกสาร ประกอบการขายอื่น ๆ ไม่ต้องพิมพ์ในกระดาษท าให้ผลิตเอกสารได้รวดเร็ว สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเอกสารเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ การจัดส่งก็ทำได้รวดเร็ว และไม่เสีย ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร เหตุผลเหล่านี้ทำให้ต้นทุนในการสื่อสารต่ำลง

9.2. ผู้ซื้อจ่ายเงินซื้อสินค้าน้อยลง เพราะผู้ขายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านคนกลาง นอกจากนี้ผู้ขายมักจะขายในราคาใกล้เคียงกับคู่แข่งขันเพราะผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบราคาได้    อย่างสะดวกและรวดเร็ว

10. 10. สาเหตุที่การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ประสบความสำเร็จ

10.1.  ใช้สื่อออนไลน์สื่อเดียวในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ใช้โฆษณาหรือ ประชาสัมพันธ์ในเว็บของตนเอง และผ่านเว็บอื่นเท่านั้น ซึ่งเป็นการสื่อสารเฉพาะกลุ่มที่รู้จัก อินเตอร์เน็ตเท่านั้น การที่ไม่ใช้สื่อที่มิใช่อิเล็กทรอนิกส์ (Offline media) จะทำให้ไม่สามารถเข้าถึง ลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ได้

10.2.  ดำเนินงานโดยขาดความเป็นมืออาชีพ บุคลากรด้านต่างๆไม่สันทัดงานด้านอีคอมเมิร์ซ ขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบงานในระบบการค้าแบบดั้งเดิมด้วย ทำให้ขาดทักษะและความชำนาญ