การคำนวณและการบันทึกรายการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การคำนวณและการบันทึกรายการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล by Mind Map: การคำนวณและการบันทึกรายการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. 1.3.1ข้อแตกต่างของกำไรสุทธิตามบัญชีกับกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี

1.1. 1. ความหมายของกำไรสุทธิตามบัญชี หมายถึง กำไรสุทธิที่คำนวณได้จากจำนวนเงินรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

1.2. 2. กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประมวลราษฎรได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิโดยคำนวณจากรายได้ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ทำในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

1.3. 3. ข้อแตกต่างของกำไรสุทธิตามบัญชีกับกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี กำไรสุทธิตามบัญชีคำนวณจากรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามมาตรฐานการบัญชีแต่กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีคำนวณจากรายได้และค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65 ตรี

2. 1.3.2ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

2.1. 1. หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

2.1.1. (1)หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ

2.1.1.1. (1.1)จัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งได้จากกิจการที่ได้กระทำในรอบระยะเวลา 12 เดือน

2.1.1.2. (2) การคำนวณเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนั้นได้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 67 ทวิแห่งประมวลราษฎร

2.1.1.3. (3) ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาในบัญชีแล้วคือให้นำหักออกจากภาษีที่ต้องเสียจากกำไรสุทธิของทั้งรอบระยะเวลาบัญชี

2.1.1.4. (4) กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกหรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่า 12 เดือนไม่ต้องยื่นหรือแสดงรายการการเสียภาษีในนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

2.2. 2.การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

2.2.1. (1) ขั้นตอนการปฏิบัติ

2.2.1.1. (1.3)กรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด 51 และทำสำเนาไว้หนึ่งชุด

2.2.1.2. (1.2) คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงครึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ

2.2.1.3. (1.4) นำแบบภ.ง.ด 51 ที่เป็นต้นฉบับพร้อมเงินค่าเสียภาษีนิติบุคคลไปชำระที่กรมสรรพากร

2.2.2. (2) การคำนวณประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีโดยการจัดทำรถประมาณรายได้และรายได้ค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

2.3. (3)การยื่นแบบการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

2.3.1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีครึ่งรอบบัญชีโดยการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด 51ภายใน 2 นับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

3. 1.3.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

3.1. 1.หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

3.2. 2.การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

3.2.1. (1) การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อปรับปรุงกำไรสุทธิตามบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี

3.2.2. (2) การบันทึกบัญชี

3.2.2.1. (2.1)นะวันสิ้นรอบบัญชีเช่นวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต้องมีการปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

3.2.2.2. (2.2)นวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมชำระเงินโดยนำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเมื่อตอนยื่นภาษีครึ่งปีและบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายออกจากจำนวนที่ชำระภาษี

3.3. 3. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

3.3.1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีซึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

3.4. 4.สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

3.4.1. (1) ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอเดิม

3.4.2. (2) ในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่