บทที่ 2 เทคโนโลสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 2 เทคโนโลสารสนเทศ by Mind Map: บทที่ 2 เทคโนโลสารสนเทศ

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1. ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน

1.2. เป็นศูนย์รวมของข้อมูลทั้งหลาย

1.3. ระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการประมวลผล

2. ส่วนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1. ฮาร์ดแวร์

2.2. ซอฟแวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล

2.3. เทคโนโลยีโทรคมนาคม

3. ฮาร์ดแวร์

3.1. นำเข้า

3.2. ประมวลผล

3.3. แสดงผล

3.4. เก็บข้อมูล

3.5. ควบคุม

3.6. ประกอบด้วย

3.6.1. อุปกรณ์รับเข้า

3.6.1.1. แผงแป้นอักขระ

3.6.1.2. เมาส์

3.6.1.3. จอสัมผัส

3.6.1.4. เครื่องสแกนเนอร์

3.6.1.4.1. เครือ่งอ่านรหัสแท่ง

3.6.1.4.2. เอ็ม ไอ ซี อาร์ เป็นอุปกรณ์อ่านตัวเลข

3.6.1.5. ปากกาแสง

3.6.1.6. อุปกรณ์รับเข้าด้วยเสียง

3.6.2. หน่วยประมวลผลกลาง

3.6.2.1. หน่วยควบคุม

3.6.2.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ

3.6.2.3. หน่วยความจำหลัก

3.6.2.3.1. เข้าถึงโดยการสุ่มหรือแรม

3.6.2.3.2. อ่านอย่างเดียวหรือรอม

3.6.3. อุปกรณ์ส่งออก

3.6.3.1. เครื่องพิมพ์

3.6.3.2. จอภาพ

3.6.3.2.1. จอ CRT

3.6.3.2.2. จอภาพผลึกเหลว หรือ LCD

3.6.3.2.3. จอแสดงผลใช้พลาสมา

3.6.3.3. หน่อวยตอบสนองด้วยเสียง

3.6.3.4. พล็อตเตอร์

3.6.4. อุปกรณ์ของหน่วยเก็บรอง

3.6.4.1. จานแม่เหล็ก

3.6.4.1.1. หน่วยความจำแฟรช

3.6.4.1.2. จานบันทึกแข็งพร้อมหน่วยขับจาน

3.6.4.1.3. RAID

3.6.4.2. เทปแม่เหล็ก

3.6.4.3. จานแสง

3.6.4.3.1. ซีดีรอม

3.6.4.3.2. ซีดี-อาร์