การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ by Mind Map: การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

1. ม. 54 กรณีมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้น ให้อัยการยื่นคำร้องขอศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

2. โต้แย้งสิทธิ/คุ้มครองสิทธิ

2.1. ม.50 - ยื่นคำร้องคัดค้าน/ขอคุ้มครองสิทธิ

2.2. ม.52 - ศาลสั่งคุ้มครองสิทธิ

2.3. ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

3. อำนาจในการสั่งยึดและอายัด ไว้ชั่วคราว

3.1. ม.48 คณะกรรมการธุรกรรมสั่ง

3.1.1. พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (ม.49)

3.1.1.1. วิธีดำเนินการของอัยการในการยื่นคำร้องต่อศาล ให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตกเป็นของแผ่นดิน

3.1.1.2. (วรรคท้าย) กรณีมีผู้เสียหายจากการยื่น
คำร้องของอัยการ ให้อัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืน

3.1.2. การประเมินราคาทรัพย์สิน (ม.56) + (กฎกระทรวงฉบับที่ 10)

3.2. ม.55 ศาลสั่ง (ภายหลัง ม.49 และก่อน ม.51)

4. คำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

4.1. ม.51 ศาลสั่งและให้ดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

4.1.1. คดียังไม่ถึงที่สุด -> ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด

4.1.2. คดีถึงที่สุด -> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

4.1.2.1. นำส่งกระทรวงการคลัง/กรมธนารักษ์ แจ้งให้ส่วนราชการส่งคืน

5. การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน

5.1. ม.57 การดำเนินการกับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

5.1.1. ระเบียบคณะกรรมป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓

5.1.2. ระเบียบคณะกรรมป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓

5.1.3. ระเบียบคณะกรรมป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓

5.1.4. ระเบียบคณะกรรมป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๔๔

6. กรณีศาลสั่งคืนทรัพย์สิน

6.1. ม. 51/1 ทรัพย์สินไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

6.2. ไม่มีผู้ขอรับคืน ภายใน 2 ปี -> นำส่งเข้ากองทุน

6.3. รับคืนตามกฎหมายอื่น (แม้ภายหลัง 2 ปี) -> ส่งคืนทรัพย์สินหรือคืนเป็นเงินจากกองทุน แล้วแต่กรณี ไม่มีผู้ขอรับคืน พ้น 5 ปี -> ตกเป็นของกองทุน (ดำเนินการตามระเบียบเก็บฯ)

6.4. ม.53 กรณีไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านตาม ม.50

7. กองทุน ปปง.

7.1. ม. 59/1 - ม. 59/7

7.2. ระเบียบคณะกรรมป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

7.3. ระเบียบคณะกรรมกองทุนการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗