ทักษะที่จ ําเป็นต่อกํารประกอบอําชีพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทักษะที่จ ําเป็นต่อกํารประกอบอําชีพ by Mind Map: ทักษะที่จ ําเป็นต่อกํารประกอบอําชีพ

1. ทักษะกระบวนกํารท ํางํานทักษะกระบวนกํารท ํางําน หมํายถึง กํารลงมือท ํางํานต่ํางๆด้วย ตนเอง โดยมุ่งเน้นกํารฝึกฝนวิธีกํารท ํางํานอย่ํางสม่ ําเสมอ เพื่อให้ ท ํางํานได้ส ําเร็จและบรรลุตํามเป้ําหมํายโดยมีขั้นตอนต่ํางๆดังนี้

1.1. 1. กํารวิเครําะห์งําน เป็นการมองภาพรวมของงาน เมื่อได้รับ มอบหมาย ว่าเป้าหมายของงานคืออะไร ผลลัพธ์ของงานที่จะท าคืออะไร และจะท าอย่างไรให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย 2. กํารวํางแผนในกํารท ํางําน เป็นการก าหนดเป้าหมายของงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ก าลังคนที่ใช้ในการท างาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 3.กํารลงมือท ํางําน เป็นการลงมือท างานตามแผนที่วางไว้ ด้วยความมุ่งมั่นอดทนและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 4. กํารประเมินผลกํารท ํางําน เป็นการตรวจสอบทดสอบหรือทดลองใช้ตั้งแต่การวางแผนการท างานว่า รอบคอบ รัดกุม ครอบคลุม และสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ ตลอดจนประเมินผลงานที่ท าส าเร็จแล้วว่ามีคุณภาพหรือไม่

2. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

2.1. 1.สังเกต นักเรียนควรฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต 2.วิเครําะห์ เมื่อทราบและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ควรวิเคราะห์ ปัญหาที่มี มีมากน้อยเพียงใด 3. สร้ํางทํางเลือก เมื่อวิเคราะห์เรียงล าดับปัญหาได้แล้ว ว่าควร แก้ปัญหาใดก่อนปัญหาใดหลัง และเมื่อวิเคราะห์ทีละปัญหาหาสาเหตุ ของแต่ละปัญหาได้ควรสร้างทางเลือก 4.ประเมินทํางเลือก ทางเลือกต่างๆที่สร้างขึ้นมาจาการศึกษาค้นคว้า หรือการตรวจสอบต่างๆควรพิจารณาให้ละเอียดว่าทางใดที่เหมาะสมกับ การแก้ไขปัญหํ

3. ทักษะกํารท ํางํานร่วมกัน

3.1. 1.รู้จักบทบาทภายในกลุ่ม 2.มีทักษะการฟังเเละพูดให้ความคิดเห็น 3.มีคุณธรรมในการทำงาน 4.การสรุปผล 5.การนำเสนองาน

4. ทักษะกํารแสวงหําควํามรู้

4.1. 1.ก ําหนดปัญหําในกํารสืบค้นข้อมูลควํามรู้ 2.กํารวํางแผนในกํารสืบค้นข้อมูลควํามรู้ 3. กํารด ําเนินกํารสืบค้นข้อมูลควํามรู้ตํามแผนที่ก ําหนดไว้ 4. กํารวิเครําะห์ข้อมูลจํากํารสืบค้นควํามรู้ 5. สรุปผลจํากกํารสืบค้นควํามรู้และจดบันทึกจัดเก็บ

5. ทักษะกํารจัดกําร

5.1. .1 .กํารจัดกํารระบบงําน (กํารท ํางํานเดี่ยว 2. กํารจัดกํารระบบคน(กํารท ํางํานกลุ่ม