การจำแนกเทคโลโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกเทคโลโลยี by Mind Map: การจำแนกเทคโลโลยี

1. การผลิตอาหารกระป๋อง

2. เทคโนโลยีเป็นส่วนบุคคล

2.1. มีการคิดค้น วิจัย

2.2. มีการผลิต

2.2.1. การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและพัฒนาออกมาอาจเป็นโครงสร้างหรือบริการก็ได้

2.3. มีการตลาด

2.3.1. เป็นเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ มีกิจกรรมครบวงจรมีอุตสาหกรรมและเงินทุนมาเกี่ยวข้อง

2.3.1.1. เทคโนโลยีสมาร์ตโฟน

2.3.1.2. เทคโนโลยีโครงสร้างเครือข่ายบริการ 4G LINE application

3. เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในสังคมอละบุคคล มีผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคม ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของศาสตร์

3.1. ความรู้ที่ใช้

3.2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

3.3. การนำเทคโนโลยีไปใช้

4. ความรู้ที่ใช้

4.1. การตากแห้ง

4.2. 1.1เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน :เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4

4.2.1. การธำรงชีพ

4.2.1.1. การเพาะปลูก

4.2.1.2. ที่อยู่อาศัย

4.2.1.3. เครื่องนุ่นห่ม

4.2.1.4. ยารักษาโรค

4.2.2. การประดิษฐ์เครื่องมือเกษตรกรรม

4.2.2.1. จอบ

4.2.2.2. เสียม

4.2.2.3. คันไถ

4.2.3. การถนอมและการแปรรูปอาหาร

4.2.4. การสร้างที่อยู่อาศัย

4.2.4.1. หลุมบ้านดิน

4.3. การหมักดอง

4.4. เทคโนโลยีที่มีการวิจัยและการผลิต

4.4.1. การลงทุนที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากอาจจะไม่ก่อให้เกิดรายได้

4.4.1.1. เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์อวกาศ

4.5. 1.2เทคโนโลยีระดับกลาง

4.5.1. เทคโนโลยีที่ใช้ความซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา

4.5.1.1. รถตัดหญ้า

4.5.1.2. รถไถนา

4.5.1.3. เครื่องสบนํ้า

4.6. 1.3เทคโนโลยีระดับสูง

4.6.1. เป็นเทคโนโลยีที่ต้องอาคัยความรู้และประสบการณ์ขั้นสูง

4.6.1.1. ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร

4.6.1.2. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้วินิจฉัยโรค

4.7. การคิดค้นโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในแต่ละค่ายก็จะมีทีมวิจัย คิดค้นและปกปิดเป็นความลับ

5. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

5.1. เทคโนโลยีที่เป็นสาธารณะ

5.1.1. เทคโนโลยีที่มีความเสี่ยง

5.1.1.1. เนื่องจากเทคโนโลยีบางด้านรัฐจำเป็นต้องสงวนไว้เพื่อความคงทน

5.1.1.1.1. วงการแพทย์และวงการทหาร

5.1.2. เทคโนโลยีที่มีการลงทุนสูง

6. การทำเทคโนโลยีไปใช้งาน

6.1. การทำเทคโนโลยีการเกษตรและชีวภาพ

6.1.1. โดยเทคโนโลยีด้านการเกษตรจะนำความรู้มาใช้เกี่ยวกับการผลิตทั้งพืชและสัตว์

6.1.1.1. เครื่องปลูกข้าวโพด/เลือกสายพันธ์อ้อย

6.1.1.2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

6.1.2. ให้ประโยชน์ตามความต้องการของมนุษย์

6.1.2.1. จุดคุ้มทุนต้องใช้เวลานานแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

6.1.2.1.1. การคมนาคม/การไฟฟ้าพลังงานนํ้า/พลังงานทดแทน

6.1.2.2. การผลิตอาหารเฉลาะบุคคล

6.1.2.3. การใช้เทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์

6.2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6.2.1. เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการสื่อสาร

6.2.1.1. การสื่อสารผ่านดาวเทียม

6.2.1.2. การสื่อสารผ่าน Li-Fi

6.3. เทคโนโลยีโครงสร้าง

6.3.1. เป็นเทคโนโลยีที่ใช้จัดการพลังงานในรูปแบบต่างๆ

6.3.1.1. โทรศัพท์

6.3.1.2. การเดินสายไฟ

6.3.1.3. การขนส่งพลังงาน

6.4. เทคโนโลยีพลังงาน

6.4.1. จัดการพลังงานในรูปแบบต่างๆ

6.4.1.1. พลังงานงานจากตัวเก็บประจุยิ่งยวดขนาดจิ๋ว

6.4.1.2. พลังลม

6.5. เทคโนโลยีการผลิต

6.5.1. เป็นเทคโนโลยีที่นำความรู้มาช่วยเพิ่มผลิต ลดต้นทุน

6.5.1.1. ผลิตอาหารกล่องแบบปิด

6.6. เทคโนโลยีทางการแพทย์

6.6.1. เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกีบสุขภาพและการรักษาอาการป่วยต่างๆ

6.6.1.1. พอลิเมอร์ทดแทนผิวหนัง

6.7. เทคโนโลยีการขนส่ง

6.7.1. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้บริการเคลื่อนย้าย

6.7.1.1. การขนส่งด้วยโดรนไร้คนขับ

6.7.2. ถ้าเทคโนโลยีหนึ่งเจริญก็จะก่อให้เกิดเทคโนโลยีอีกสาขาหนึ่งตามมา

6.7.2.1. กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง