การประเมินผลกระทบของเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประเมินผลกระทบของเทคโนโลยี by Mind Map: การประเมินผลกระทบของเทคโนโลยี

1. 1.ผลกระทบต่อมนุษย์

1.1. มนุษย์สามารถสื่อสารการได้อย่างสะดวก รวดเร็วไร้พรมแดน

1.2. เทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆด้าน เช่น การสื่อสาร การเรียน การทำงาน เป็นต้น

1.3. มนุษย์มีการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่น การโจรกรรมข้อมูล

2. ผลกระทบต่อสังคม

2.1. มีส่วนเกี่ยวข้อง

2.1.1. ทางตรง

2.1.2. ทางอ้อม

2.2. กลายเป็นสังคมที่ชอบความสะดวกสบาย

2.2.1. เทคโนโลยีมีผลต่อ

2.2.1.1. ความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์

2.2.1.1.1. การซื้อของออนไลน์

2.2.1.1.2. การจดบันทึก

2.2.1.2. การเกิดสังคมออนไลน์

2.2.1.2.1. พูดคุยผ่านโซเชียลต่างๆ

2.2.1.3. การดำรงชีวิต

2.2.1.3.1. เครื่องซักผ้า

2.2.1.3.2. ทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนไป

3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

3.1. ธุรกิจให้บริการ(Service Business)

3.1.1. เกี่ยวข้องการการให้บริการทั้งหมด

3.1.1.1. การซ่อมไฟฟ้า

3.1.1.2. การเสริมสวย

3.1.1.3. การขนส่ง

3.2. ธุรกิจซื้อขายสินค้า(Merchandising Business)

3.2.1. กิจการซื้อขายสินค้าสำเร็จรูปมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า

3.2.1.1. เสื้อผ้า,รถยนต์,เครื่องเขียน

3.2.1.2. รายได้จากการจำหน่าย

3.2.1.3. รายจ่ายคือต้นทุน

3.3. ธุรกิจอุตสาหกรรม(Manufacturing Business)

3.3.1. ผลิตเพื่อจำหน่ายเอง

3.3.1.1. โรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง,ผลิตน้ำ,ผลิตรถยนต์

3.3.1.2. รายได้คือการจำหน่าย

3.3.1.3. รายจ่ายคือต้นทุน

3.3.2. ผลกระทบทางการเงิน

3.3.3. ผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ

3.3.4. ผลกระทบต่อการแข่งขัน

3.3.5. ผลกระทบต่อการผลิต

3.3.6. ผลกระทบต่อผู้บริโภค

4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4.1. ตาม พรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535

4.1.1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Natural Enviroment)

4.1.2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น(Man-mad Enviroment)

4.2. ผลกระทบ

4.2.1. ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ

4.2.1.1. การพังทลายของหน้าดิน

4.2.1.2. สูญเสียแร่ธาตุต่างๆและพลังงาน

4.2.1.2.1. ต้นน้ำลำธารถูกทำลาย

4.2.2. ทำให้เกิดการสูญเสียทางชีวภาพ

4.2.2.1. สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตช้า

4.2.2.2. สูญพันธุ์ในที่สุด

4.2.3. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

4.2.3.1. การผลิตในภาคอุตสาหกรรม

4.2.3.1.1. ภาวะเรือนกระจก

4.2.3.1.2. บรรยากาศโอโซนถูกทำลาย

4.2.4. ทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในชุมชน

4.2.4.1. การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น มีกฏหมายรับรอง

4.2.4.1.1. บริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม

4.2.4.1.2. บริเวณพื้นที่การเกษตร

4.3. การรักษาสภาพแวดล้อม

4.3.1. อนุรักษ์สสารและวงจรหมุนเวียน

4.3.2. จำกัดการปล่อยของเสีย

4.3.3. รักษาความหลากหลายของระบบนิเวศแบบต่างๆ

5. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี

5.1. ความหมาย

5.1.1. พัฒนา(Development)ทำให้เจริญขึ้น

5.1.2. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี คือการพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

5.2. ความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี

5.2.1. ช่วยสร้างอาคารบ้านเรือน

5.2.2. ช่วยส่งเสรอมคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5.2.3. ช่วยพัฒนาสังคม

5.2.4. รักษาคุณค่าทางโภชนาการด้านอาหาร

5.2.5. ทำให้ระบบการผลิตสามารถปลิตได้เป็นจำนวนมาก

5.2.6. ทำให้การติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็ว

5.2.7. ทำให้การศึการมีอุปกรณ์ รูปแบบ วิธีการ

5.2.8. เทคโนโลยีช่วยเผยแผ่สร้างเสริมดำรงไว้ด้านศาสนา

5.2.9. เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและธุรกิจ

5.3. องค์ประกอบของการพัฒนาเทคโนโลยี

5.3.1. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

5.3.1.1. เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

5.3.1.2. มนุษย์ต้องช่วยให้สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติสมดุลกัน

5.3.1.3. ตัวอย่าง

5.3.1.3.1. สิ่งแวดล้อมกำหนดลักษณะการประกอบอาชีพ

5.3.2. เศรษฐกิจ

5.3.2.1. มนุษย์ทุกคนต้องประกอบอาชีพของตนเอง เพื่อผลักดันอาชีพของตนเองให้เติบโตอย่างมีคุณ มาตรฐาน ตรงความต้องการของผู้บริโภค

5.3.2.2. ตัวอย่าง

5.3.2.2.1. นำกระจกเรียบๆ มาทำให้เกิดลวดลายทางศิลปะ

5.3.3. สังคม

5.3.3.1. ใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

5.3.3.2. ตัวอย่าง

5.3.3.2.1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ

5.4. แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5.4.1. การพัฒนาเทคโนโลยีต้องเหมาะสมถูกต้องตามหลักทางวิทยาศาสตร์

5.4.2. ปรับปรุงให้เข้ากับสภาวะชุมชนเมือง และท้องถิ่น

5.4.3. เป็นที่ยอมรับของบุคคลในชุมชนเมือง และท้องถิ่น

5.4.4. นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้