Organisani Kandungan (membentuk ketrampilan murid)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Organisani Kandungan (membentuk ketrampilan murid) by Mind Map: Organisani Kandungan (membentuk ketrampilan murid)

1. Standard Kurikulum

1.1. DSKP

1.1.1. Standard Kandungan

1.1.1.1. Penyataan spesifik tentang perkara yang muris perlu tahu dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan,kemahiran dan nilai.

1.1.2. Standard Pembelajaran

1.1.2.1. Satu kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pembelajaran diukur.

1.1.3. Standard Prestasi

1.1.3.1. Satu set kriteria menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk telah dikuasai.

1.2. Standard Kandungan

1.3. Standard Pembelajaran

2. Kemahiran Bahasa

2.1. Kemahiran mendengar dan bertutur-kemahiran lisan

2.1.1. Murid faham dan hayati kemudian berikan respon dan bertutur.

2.2. Kemahiran membaca

2.2.1. Penekanan pada aspek pemahaman dan penaakulan secara kritis.

2.3. Kemahiran menulis

2.3.1. Penekanan pada ayat gramatis, tanda baca, ejaan dan tulisan yang kemas.

2.4. Aspek seni bahasa

2.4.1. Murid dapat menghasilkan dan mempersempahkan karya kreatif.

2.5. Aspek tatabahasa

2.5.1. Murid menggunakan tatabahasa yang betul secara lisan dan bertulis.

3. Pendekatan Modular

3.1. Pendekatan Modular

3.1.1. Kemahiran mendengar dan bertutur

3.1.2. Kemahiran membaca

3.1.3. Kemahiran menulis

3.1.4. Aspek seni bahasa

3.1.5. Aspek tatabahasa

3.2. Pedagogi Pengajaran Berfokus

3.2.1. Pengajaran dan pembelajaran yang berfokus

3.3. Pembinaan Bahan

3.3.1. Bahan disusun secara modular

3.4. Penggubalan Kurikulum

3.4.1. Penyusunan kemahiran Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk unit-unit kecil.

4. Sistem Bahasa

4.1. Kosa kata

4.1.1. Terdiri daripada umum dan istilah.

4.2. Peribahasa

4.2.1. Simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-kata hikmah

4.3. Tatabahasa

4.3.1. Morfologi dan sintaksis.

4.4. Sebutan dan intonasi

4.4.1. Kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi baku.

4.5. Ejaan

4.5.1. Penguasaan tanda baca yang betul dalam komunikasi tulisan.