ปัญหาสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาสิ่งแวดล้อม by Mind Map: ปัญหาสิ่งแวดล้อม

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางดิน

1.1. เกษตรอินทรีย์และผลจากสารกำจัดศัตรูพืช

1.1.1. สาเหตุ : เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

1.1.2. แนวทางการแก้ไขปัญหา : ลดการใช้สารเคมี

2. มลพิษทางอากาศ

2.1. ภาคเหนืออ่วม!หมอกควันข้ามแดน คพ.ส่งหนังสือชาติอาเซียนลดเผาป่า

2.1.1. สาเหตุ : มีจุดความร้อนเป็นจำนวนมาก

2.1.2. แนวทางการแก้ไขปัญหา : ห้ามหรือลดการเผาวัชพืช

3. การสูญเสียความหลากหลายในระบบนิเวศ

3.1. ซูปเปอร์มาร์เก็ตเลิกขายสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มวัย เพราะอาหารทะเลกำลังจะหมด

3.1.1. สาเหตุ : การจับปลาที่ยังไม่ดตเต็มวัยมาขาย

3.1.2. แนวทางการแก้ไขปัญหา : จับปลาตามฤดูกาล จับเฉพาะสัตว์ทะเลที่ไม่เด็กเกินไป จับด้วยเครื่องมือเฉพาะสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเท่านั้น

4. ขยะ

4.1. ซุปเปอร์มาเก็ตบางแห่งในเยอรมันขายเฉพาะอาหารใกล้หมดอายุ และอาหารเกรดต่ำ

4.1.1. สาเหตุ : ต้องการลดขยะจากอาหาร

4.1.2. แนวทางการแก้ไขปัญหา : นำไปหมักปุ๋ย หรือเป็นอาหารสัตว์

5. มลพิษทางน้ำ

5.1. ไฟไหม้เรือสินค้าชายฝั่งศรีลังกา ทำให้ขยะพลาสติกเกลื่อนทะเล

5.1.1. สาเหตุ : เกิดการรั่วไหลของกรดไนตริกจากตุ้คอนเทนเนอร์

5.1.2. แนวทางการแก้ไขปัญหา : ระดมเจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะพลาสติก

5.2. พิษสารหนูที่ร่อนพิบูล จ.นครศรีธรรมราช

5.2.1. สาเหตุ : พิาของสารหนูปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ

5.2.2. แนวทางการแก้ไขปัญหา : ห้ามเหมืองแร่ดีบุกแต่งแร่บนภูเขา ห้ามถ่ายเทน้ำออกนอกเขตแต่งแร่โดยเด็ดขาด ทำการจัดเก็บแร่สารหนูที่แยกออกมาอย่างมิดชิดในบ่อคอนกรีต

5.3. น้ำทะเลบางแสนเปลี่ยนสี

5.3.1. สาเหตุ : สาหร่ายเซลล์เดียวเพิ่มจำนวนมากขึ้น

5.3.2. แนวทางการแก้ไขปัญหา : ลดการชะล้างสารอาหารลงสู่ท้องทะเล

5.4. การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในอาหาร

5.4.1. สาเหตุ : ปล่อยขยะลงสู้ทะเล

5.4.2. แนวทางการแก้ไขปัญหา : ลดขยะที่ต้นทาง ลดหรือเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

5.5. Climate Change : ส่งผลให้เกิดมลภาวะน้ำขายออกซิเจนในทะเลสาบเกือบ 400แห่ง ในสหรัฐและยุโรป

5.5.1. สาเหตุ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยสารเคมีที่ไม่ได้รับการบำบัดจากชุมชน การเกิดสาหร่ายบลูม (Algae Bloom)

5.5.2. แนวทางการแก้ไขปัญหา : ไม่ปล่อยสารเคมีหรือน้ำที่ยังไม่ได้รับการบำบัดลงในแม่น้ำ