Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หินอัคนี by Mind Map: หินอัคนี

1. ประเภทของหินอัคนี

1.1. หินแกรนิต ( Granite) เป็นหินอัคนีแทรกซอนที่เย็นตัวลง ภายในเปลือกโลกอย่างช้าๆ จึงมีเนื้อหยาบซึ่งประกอบด้วยผลึก ขนาดใหญ่ของแร่ควอรตซ์สีเทาใสแร่เฟลด์สปาร์สีขาวขุ่น และแร่ฮอร์นเบลนด์ หินแกรนิตแข็งแรงมาก ชาวบ้านใช้ทำครก เช่น ครกอ่างศิลา ภูเขาหินแกรนิตมักเตี้ยและมียอดมน เนื่องจากเปลือกโลกซึ่งเคยอยู่ชั้นบนสึกกร่อนผุพัง เผยให้เห็นแหล่งหิน แกรนิตซึ่งอยู่เบื้องล่าง

1.2. หินแกรนิต ( Granite) เป็นหินอัคนีแทรกซอนที่เย็นตัวลง ... หินบะซอลต์ ( Basalt) เป็นหินอัคนีพุ เนื้อละเอียด เกิด ... หินไรโอไลต์ ( Ryolite) เป็นหินอัคนีพุซึ่งเกิดจากการ ... หินแอนดีไซต์ ( Andesite) เป็นหินอัคนีพุซึ่งเกิดจาก ... หินพัมมิซ (Pumice) เป็นหินแก้วภูเขาไฟชนิดหนึ่ง

2. กระบวนการเกิดหินอัคนีแต่ละประเภท

2.1. หินอัคนี (Igneous rocks)           หินอัคนี เป็นหินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืด (Magma) จากชั้นแมนเทิลที่โผล่ขึ้นมา เราแบ่งหินอัคนีตามแหล่งที่มาออกเป็น 2 ประเภท คือ                หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive igneous rocks) เป็นหินที่เกิดจากหินหนืดที่เย็นตัวลงภายในเปลือกโลก อย่างช้าๆ ทำให้ผลึกแร่มีขนาดใหญ่ และเนื้อหยาบ เช่น หินแกรนิต หินไดออไรต์ และหินแกบโบร

3. ลักษณะของหินอัคนีแต่ละประเภท

3.1. หินอัคนี (Igneous rocks) เกิดจากการเย็นตัวแล้วแข็งตัวของหินหลอมเหลว ใต้พื้นผิวโลก (แมกมา)หรือลาวา ซึ่งหินหลอมเหลวแต่ละแห่งมีองค์ประกอบไม่เหมือนกัน ทำให้มีสีหรือเนื้อหินมี ลักษณะต่างกัน หินอัคนีมีลักษณะเป็นหินแข็ง ประกอบด้วยผลึกที่ไม่มีชั้นให้ เห็นและหากแมกมามีการปะทุจากปล่องภูเขาไฟออกมาเป็นลาวา

4. ตัวอย่างหินอัคนีแต่ละประเภท

4.1. หินแกรนิต หินไดออไรต์ หินแกรโบร หินเพริโดไทต์

4.2. หินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์ หินบะซอลต์

5. องค์ประกอบและลักษณะของหินอัคนีแต่ละชนิด

5.1. หินอัคนี (อังกฤษ: igneous; มาจาก ภาษาละติน ignis แปลว่า ไฟ) คือหนึ่ง ในประเภทหิน 3 ประเภทหลัก หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของ หินหนืด (magma) หรือหินหลอมเหลว (lava)

6. ประโยชน์ของหินอัคนีแต่ละชนิด

6.1. ใช้ในการก่อสร้าง ประดับอาคาร ปูพื้น ทำอนุสาวรีย์ แกะสลัก ทำครก

6.2. หินกรวดมน หินกรวดเหลี่ยม ใช้ในการก่อสร้าง เป็นหินประดับ แกะสลัก              หินทราย ใช้ในการก่อสร้าง แกะสลัก หินประดับ              หินดินดาน ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เซรามิกส์              หินปูน ใช้ทำปูนซีเมนต์ ปูนขาว ใช้ในงานก่อสร้าง

6.3. ใช้ในงานก่อสร้างทำถนน