กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา by Mind Map: กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา

1. มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

1.1. ตัวชี้วัด ป.1/1 ป.2/2 ป.3/1 - 3/3 ป.4/1 ป.5/1 - 5/5 ป.6/1 - 6/2

2. มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจรองอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

2.1. ตัวชี้วัด ป.1/1 - 1/5 ป.2/1 - 2/4 ป.3/1 - 3/5 ป.4/1 - 4/5 ป.5/1 - 5/5 ป.6/1 - 6/4

3. สาระการเรียนรู้ที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

3.1. มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเค

3.1.1. ตัวชี้วัด ป.1/1 - 1/2 ป.2/1 - 2/4 ป.3/1 - 3/2 ป.4/1 - 4/4 ป.5/1 - 5/4 ป.6/1

3.2. มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

3.2.1. ตัวชี้วัด ป.3/1 - 3/4 ป.4/1 - 4/3 ป.5/1 - 5/5 ป.6/1

4. สาระการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

4.1. มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน

4.1.1. ตัวชี้วัด ป.1/1 ป.5/1

4.2. มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

4.2.1. ตัวชี้วัด ป.1/2 ป.2/2 ป.3/2 ป.4/2 ป.6/2

4.3. มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ป.1

4.3.1. ตัวชี้วัด ป.3/2 ป.4/2 ป.5/3

5. สาระการเรียนรู้ที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

5.1. มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

5.1.1. ตัวชี้วัด ป.1/1 - 1/2 ป.3/1 - 3/3 ป.4/1 - 4/3 ป.5/1 - 5/2 ป.6/1 - 6/2

5.2. มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

5.2.1. ตัวชี้วัด ป.1/1 ป.2/1 - 2/2 ป.3/1 - 3/4 ป.5/1 - 5/5 ป.6/1 - 6/9

6. สาระการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยี

6.1. มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี่เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม