Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Website ACT by Mind Map: Website ACT

1. Sitemap

1.1. Lịch khai giảng

1.2. Tìm khóa học

1.2.1. Chương trình đào tạo lãnh đạo và quản lý

1.2.1.1. Năng lực lãnh đạo 5R – 5R in Leadership (2 ngày)

1.2.1.1.1. Value - Giá trị khóa học

1.2.1.1.2. Method - Phương pháp

1.2.1.1.3. Program - Nội dung

1.2.1.1.4. Trainer - Giảng viên

1.2.1.1.5. Học phí

1.2.1.1.6. Đăng ký

1.2.1.2. Nghệ thuật lãnh đạo tạo ảnh hưởng – The Art Of Influential Leadership (2 ngày)

1.2.1.3. Sức mạnh lãnh đạo sáng tạo & đột phá – The Power of Innovative Leader (2 ngày)

1.2.1.4. Quản lý sự ảnh hưởng tích cực – Positive Influencing For Managers (2 ngày)

1.2.1.5. Lãnh đạo chuyển mình – Transformation Leadership Skills (3 ngày)

1.2.1.6. Lãnh đạo đổi mới – New Era Leaders (3 ngày)

1.2.1.7. Nghệ thuật lãnh đạo 360° – The Art of 360 Leadership (1 ngày)

1.2.1.8. Nhà quản lý chuyên nghiệp 4.0 – Professional Manager 4.0 (2 ngày)

1.2.1.9. Kỹ năng cần thiết cho tân quản lý – Essentials For First Time Managers (2 ngày)

1.2.1.10. Nền tảng dành cho quản lý cấp trung – Foundations For Middle Managers (2 ngày)

1.2.1.11. Lãnh đạo theo tình huống – Situational Leadership Skills (2 ngày)

1.2.1.12. Làm chủ giao việc ủy quyền – Delegation Mastery for High Performance (1 ngày)

1.2.1.13. Nghệ thuật gắn kết sức mạnh đội ngũ – The Art of Poweful Teamwork (2 ngày)

1.2.1.14. Giao tiếp trong quản lý nhóm – Team Management – UP Communication (2 ngày)

1.2.1.15. Làm chủ cuộc họp cho quản lý – Meeting Mastery For Busy Managers (1 ngày)

1.2.1.16. Kỹ năng quản lý nâng cao – Advanced Leadership skills (2 ngày)

1.2.1.17. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định – Problem Solving & Decision Making Skills (1 ngày)

1.2.1.18. Năng lực cốt lõi của quản lý cấp trung – Core competencies of middle managers (2 ngày)

1.2.1.19. Phương pháp lãnh đạo đội ngũ loại A – A Leading Method for Leader (2 ngày)

1.2.1.20. Lãnh đạo tạo lãnh đạo – Leader create Leaders (3 ngày)

1.2.1.21. Nghệ thuật lãnh đạo tạo động lực – The Art of Motivational Leadership (2 ngày)

1.2.2. Chương trình đào tạo năng lực lãnh đạo

1.2.2.1. Huấn Luyện Và Kèm Cặp Nhân Viên – Eight – Skill Coaching for Managers

1.2.2.2. Kỹ Năng Huấn Luyện Gia Tăng Năng Lực Và Động Lực Làm Việc – High Performance and Motivation Skills

1.2.2.3. Kỹ Năng Huấn Luyện Và Cố Vấn – Coaching and Mentoring Skills

1.2.2.4. Phương Pháp Huấn Luyện Nâng Cao Hiệu Suất – Innovation & Productivity Methodolody

1.2.2.5. Kỹ Năng Huấn Luyện Và Đào Tạo – Coaching and Training Skills

1.2.2.6. Kỹ Năng Huấn Luyện Thực Địa – Field Coaching Mastery

1.2.2.7. Kinh Thánh Của Nhà Huấn Luyện Chuyên Nghiệp – Coaching Bible

1.2.2.8. Năng Lực Huấn Luyện Từ Xa – Remote Coaching Competency

1.2.2.9. Huấn luyện nhóm hiệu quả cao – High Performance Team Coaching

1.2.2.10. Năng lực huấn luyện dành cho lãnh đạo – Coaching Competencies For Leaders

1.2.3. Chương trình đào tạo phát triển năng lực đào tạo

1.2.3.1. Đào tạo giảng viên nội bộ – Train The Trainer

1.2.3.2. Đào tạo giảng viên chuẩn 3+ – Trainer the Trainer 3+

1.2.3.3. Đào tạo giảng viên nâng cao – Advanced Train The Trainer

1.2.3.4. Ứng dụng game trong đào tạo – Gamification in Training

1.2.3.5. Nội dung đào tạo cho Trainer – Training Content for Professional Trainer

1.2.3.6. Phân tích nhu cầu đào tạo chọn lọc – Exclusive Training Need Analysis

1.2.3.7. Kỹ năng xử lý tình huống cho Trainer – Problem Solving for In-house Trainer

1.2.3.8. Vũ khí cho nhà đào tạo nội bộ – Weapons for Internal Trainers

1.2.3.9. Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo hiệu quả – Training Planning & Organization

1.2.3.10. Phương pháp đo lường kết quả đào tạo – Training Evaluation Method

1.2.3.11. Đào tạo như lãnh Đạo – Trainer as Leader

1.2.3.12. Đế chế xây dựng lộ trình phát triển năng lực – Training Roadmap Empire

1.2.3.13. Nhà quản lý đào tạo chuyên nghiệp – Train The Training Manager

1.2.3.14. Nhà đào tạo nội bộ nhiệt huyết – Fire Internal Trainer

1.2.3.15. Kỹ năng giữ chân và phát triển nhân tài – Stay Interview For Manager

1.2.4. Chương trình đào tạo dịch vụ khách hàng

1.2.4.1. Quản trị quan hệ khách hàng – Customer Relationship Management

1.2.4.2. Phương pháp tổ chức và vận hành Call-center – The Golden Call-center

1.2.4.3. Nâng tầm dịch vụ khách hàng – Up & Up Customer Service

1.2.4.4. Nghệ thuật chăm sóc khách hàng hiệu quả – The Art of Customer Service

1.2.4.5. Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp – Professional Customer Services

1.2.4.6. Quản lý quan hệ khách hàng – Successful Customer Relationship Management

1.2.4.7. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh mảng dịch vụ – English Communication For CRM

1.2.4.8. Kỹ năng phân tích và thấu hiểu khách hàng – Customer Insights & Analysis Skills

1.2.4.9. Giao tiếp và chăm sóc khách hàng – Communication & Customer Services

1.2.4.10. Dịch vụ khách hàng xuất sắc – Customer Service Excellence

1.2.4.11. Xây dựng niềm tin gắn kết đội ngũ – Building Trust and Engaging Team

1.2.4.12. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc và cơn giận – EQ Management

1.2.4.13. Xây dựng hình ảnh người phục vụ thời đại mới – Customer Service STAR

1.2.5. Chương trình đào tạo Nhà máy - Sản xuất

1.2.5.1. Quản trị vận hành xuất sắc – Operation Excellence

1.2.5.2. Đào tạo quản trị chất lượng 6 Sigma – Six Sigma Training

1.2.5.3. Chuyên viên trách nhiệm xã hội – CSR-Corporate Social Responsibility Executive

1.2.5.4. Quản trị tinh gọn – Lean Management

1.2.5.5. Quản lý chất lượng – QA Training

1.2.5.6. Quản trị cung ứng trong sản xuất – Logistic Management For Production

1.2.5.7. Đào tạo quản lý chất lượng ISO 9001 – ISO 9001 Training

1.2.5.8. Tinh thần trách nhiệm trong sản xuất – Product Liability in Manufacturing

1.2.5.9. Quản lý chất lượng với Kaizen và 5S – Kaizen and 5S for Quality Management

1.2.5.10. Thẩm định nhân lực trong sản xuất – Human Assessment In Manufacturing

1.2.5.11. Thiết lập KPIs hiệu quả trong sản xuất – Management & KPIs in Manufacturing

1.2.5.12. Kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp – Project Management For Managers

1.2.5.13. Kỹ năng quản lý quan hệ lao động – Labor Relation Management

1.2.5.14. Quản lý kho – Warehouse Management

1.2.5.15. Quản lý rủi ro về lao động – Labor Risk Management

1.2.5.16. Quản lý lãng phí – Waste Management

1.2.6. Chương trình đào tạo năng lực nhân sự

1.2.6.1. Nền Tảng Quản Lý Nhân Sự – Foundation HR management

1.2.6.2. Quản Lý Nhân Sự Chuyên Sâu – Advanced HR management

1.2.6.3. Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Chọn Nhân Sự – Selection & Interviewing skills

1.2.6.4. Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Suất – Effective performance management

1.2.6.5. Phát Triển Kỹ Năng Đào Tạo Chuyên Nghiệp – Professional training skills

1.2.6.6. Phát Triển Mô Hình Năng Lực – Competency Modeling Development

1.2.6.7. Quản Lý Nguồn Nhân Lực – Human Resources Management

1.2.6.8. Kỹ Năng Nhân Sự Cho Cấp Quản Lý – HR Skills for non HR Managers

1.2.6.9. Văn Hóa Doanh Nghiệp – Organization Culture

1.2.6.10. Thiết Lập Hệ Thống Quản Lý Năng Suất Công Việc – Performance Management System

1.2.7. Chương trình đào tạo năng lục bán hàng

1.2.7.1. Thủ thuật bán hàng từ con số 0 – Sales Hack: From Zero to Hero

1.2.7.2. Bán hàng bằng phương pháp truyền cảm hứng – Sell Anything with Inspiration

1.2.7.3. Kỹ năng bán hàng nâng cao hiệu suất – Selling Skills for Better Performance

1.2.7.4. Nền tảng cho nhà bán hàng – Foundations of A Salesperson

1.2.7.5. Vượt qua từ chối trong bán hàng – Sales Training 101: Handling Objection

1.2.7.6. Kỹ năng mở đầu bằng thuật dẫn chuyện – Sales 101: Story-telling Openers

1.2.7.7. Kỹ năng bán hàng theo dự án – Project Selling Skills

1.2.7.8. Kỹ năng bán hàng B2B – B2B Selling Skills

1.2.7.9. Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng – Sales 101: Customer Insights

1.2.7.10. Kỹ năng xây dựng kế hoạch bán hàng – Sales 101: Planning and Organizing

1.2.7.11. Kỹ năng Telesales – Sales 101: Telesales – Cold Call vs Warm Call

1.2.7.12. Kỹ năng giám sát bán hàng – Sales Supervisor skills

1.2.7.13. Kỹ năng nền tảng dành cho PG – PG Foundation

1.2.7.14. Chiến thắng trong từng khoảnh khắc bán hàng – Winning At The Moment Choice

1.2.7.15. Quản lý kênh phân phối – Distribution Channel Management

1.2.7.16. Kỹ năng quản trị đội ngũ bán hàng – Sales Force Management

1.2.7.17. Năng lực huấn luyện dành cho quản lý bán hàng – Coaching Capacity for Sales Managers

1.2.7.18. Quản lý khách hàng chủ chốt – Key Account Management

1.2.7.19. Tạo ảnh hưởng trong bán hàng – Influence for Supervisors/Managers

1.2.7.20. Kỹ năng tổng hợp dữ liệu chuyên nghiệp – Professional Data Collecting Skills

1.2.7.21. Kỹ năng giao tiếp “Chạm” dành cho Sales – TOUCH Communication For Sales

1.2.7.22. Kỹ năng thương lượng trong kinh doanh – Effective Business Negotiation Skills

1.2.8. Chương trình đào tạo kỹ năng nâng cao cho các phòng ban

1.2.8.1. Tư duy sáng tạo & đổi mới – Creative thinking & innovation skills

1.2.8.2. Quản trị sự thay đổi – Effective Change Management Skills

1.2.8.3. Tư duy sáng tạo hiệu quả – Effective creative thinking skills

1.2.8.4. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả – Effective Time Management

1.2.8.5. Quản lý căng thẳng để đạt năng suất cao – Stress Management for High Performance

1.2.8.6. Kỹ năng quản lý bản thân hiệu quả – Effective Self-management Skills

1.2.8.7. Quản lý bản thân và nâng cao hiệu suất – Personal Management for Best Results

1.2.8.8. Tư duy phản biện cho trưởng nhóm – Critical Thinking for Team Leader

1.2.8.9. Kỹ năng thuyết trình hiệu quả – Professional Presentation skills

1.2.8.10. Nghệ thuật nói trước công chúng – The Art of Public Speaking

1.2.8.11. Kỹ năng thuyết trình tạo ảnh hưởng cao – High Impact Presentation Skills

1.2.8.12. Năng lượng của tư duy tích cực – Power Of Positive Thinking

1.2.8.13. Kỹ năng giao tiếp thiết yếu cho người đi làm – Essentials of Business Communication

1.3. Dịch vụ

1.3.1. Theo dõi ứng dụng sau đào tạo - Follow - up

1.3.2. Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp

1.3.3. Phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ

1.3.4. Theo dõi, đánh giá, đo lường kết quả đào tạo

1.3.5. Xây dựng chiến lược và đánh giá đào tạo tại doanh nghiệp

1.3.6. Xây dựng lộ trình đào tạo

1.3.7. Phát triển các chương trình đào tạo

1.4. Tin tức

1.4.1. Phương pháp đào tạo hiện nay

1.4.1.1. Đào tạo doanh nghiệp

1.4.1.2. Đào tạo cá nhân

1.4.1.3. Đào tạo 1 kèm 1

1.4.1.4. Đào tạo theo nhiều gia đoạn

1.4.1.5. Xây dựng lộ trình đào tạo

1.4.1.6. Đào tạo kết hợp Online & Offline

1.4.2. Chia sẻ kiến thức chuyên nghành

1.4.3. Cảm nhận khách hàng

1.4.4. Hình ảnh

1.5. Workshop

1.6. Giới thiệu

2. Homepage

2.1. 1. Top menu

2.2. 2. Slide full width

2.3. 3. Giới thiệu về mô hình đào tạo

2.4. 4. Dịch vụ đào tạo

2.5. 5. Dịch vụ huấn luyện

2.6. 6. Dịch vụ cố vấn

2.7. 7. Dự án đã triển khai

2.8. 8. Fedback của khách hàng (video)

2.9. 9. Footer